0976.389.199
ISO 29470: 2020 - Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến

ISO 29470: 2020 - Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến

Tài liệu này quy định thiết bị và quy trình để xác định mật độ tổng thể biểu kiến ​​và mật độ lõi biểu kiến ​​trong các điều kiện chuẩn. Tài liệu này có thể áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt có kích thước đầy đủ và các mẫu thử nghiệm. Tài liệu này cũng có thể được áp dụng cho các lớp riêng lẻ của sản phẩm nhiều lớp.

Tiêu chuẩn ISO 29470:2020

Tài liệu này được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 163, hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng , Tiểu ban SC 1, thử nghiệm và phương pháp đo lường , phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) Ủy ban kỹ thuật CEN / TC 88, nhiệt vật liệu và sản phẩm cách điện , phù hợp với Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa ISO và CEN (Thỏa thuận Viên).

Ấn bản thứ hai này hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên (ISO 29470: 2008), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật. Những thay đổi chính so với phiên bản trước như sau:

- thông tin đã được thêm vào 6.1 .

Mọi phản hồi hoặc thắc mắc về tài liệu này nên được chuyển đến cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của người dùng. Danh sách đầy đủ về các cơ quan này có thể được tìm thấy tại www.iso.org/members.html .

1 Phạm vi

Tài liệu này quy định thiết bị và quy trình để xác định mật độ tổng thể biểu kiến ​​và mật độ lõi biểu kiến ​​trong các điều kiện chuẩn. Tài liệu này có thể áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt có kích thước đầy đủ và các mẫu thử nghiệm. Tài liệu này cũng có thể được áp dụng cho các lớp riêng lẻ của sản phẩm nhiều lớp.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

  • ISO 29465 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng
  • ISO 29466 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày
  • ISO 29768 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 29470:2020

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan