0976.389.199
ISO 3188:1978 về Tinh bột và sản phẩm tinh bột - Xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp kjeldahl - Phương pháp chuẩn độ

ISO 3188:1978 về Tinh bột và sản phẩm tinh bột - Xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp kjeldahl - Phương pháp chuẩn độ

Tiêu chuẩn ISO 3188:1978 quy định phương pháp Kjeldahl - chuẩn độ để xác định hàm lượng nitơ của tinh bột và các sản phẩm tinh bột có hàm lượng nitơ được dự đoán lớn hơn 0,01 % (khối lượng).

Tiêu chuẩn ISO 3188:1978

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 

TCVN 9936:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 3188:1978;

TCVN 9936:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tin tức liên quan