0976.389.199
ISO 4355:2013 - Căn cứ thiết kế kết cấu - Xác định tải trọng tuyết trên mái

ISO 4355:2013 - Căn cứ thiết kế kết cấu - Xác định tải trọng tuyết trên mái

Tiêu chuẩn ISO 4355: 2013 quy định các phương pháp xác định tải trọng tuyết trên mái.

Tiêu chuẩn ISO 4355:2013

Phạm vi 

ISO 4355: 2013 quy định các phương pháp xác định tải trọng tuyết trên mái.

Nó có thể làm cơ sở cho việc phát triển các mã quốc gia để xác định tải trọng tuyết trên mái nhà.

Mã quốc gia phải cung cấp dữ liệu thống kê về tải trọng tuyết trên mặt đất dưới dạng bản đồ vùng, bảng hoặc công thức.

Hệ số hình dạng được trình bày trong ISO 4355: 2013 được chuẩn bị cho ứng dụng thiết kế và do đó có thể được chấp nhận trực tiếp để sử dụng trong mã quốc gia, trừ khi có sẵn giải thích cho các giá trị khác.

Để xác định tải trọng tuyết trên các mái nhà có hình dạng hoặc hình dạng bất thường không được đề cập trong ISO 4355: 2013 hoặc trong các tiêu chuẩn quốc gia, nên thực hiện các nghiên cứu đặc biệt. Chúng có thể bao gồm việc thử nghiệm các mô hình tỷ lệ trong đường hầm gió hoặc ống khói, đặc biệt được trang bị để tái tạo các hiện tượng tích tụ và nên bao gồm các phương pháp tính toán thống kê khí tượng địa phương. Ví dụ về phương pháp số, nghiên cứu mô hình tỷ lệ và phương pháp phân tích thống kê kèm theo được mô tả trong ISO 4355:2013 (Phụ lục G).

Các phụ lục của ISO 4355: 2013 mô tả các phương pháp xác định tải trọng tuyết đặc trưng trên mặt đất, hệ số tiếp xúc, hệ số nhiệt và tải trọng trên hàng rào tuyết chỉ là thông tin do số lượng tài liệu hạn chế và các kết quả khoa học có sẵn.

Ở một số vùng, mùa đông đơn lẻ với các điều kiện thời tiết bất thường có thể gây ra các điều kiện chịu tải nghiêm trọng mà ISO 4355: 2013 không tính đến.

Đặc điểm kỹ thuật của các quy trình tiêu chuẩn và thiết bị đo lường cho các phép đo không được đề cập trong ISO 4355 2013.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 23941, Nguyên tắc chung về độ tin cậy đối với kết cấu

ISO 4355:2013 bản PDF

 

Download tài liệu ISO 4355:2013 miễn phí tại đây!

 

Bài viết liên quan