0976.389.199
ISO 5377:1981 - Sản phẩm thủy phân từ tinh bột - Xác định sức khử và đương lượng dextrose - Phương pháp hiệu giá hằng số Lane và Eynon

ISO 5377:1981 - Sản phẩm thủy phân từ tinh bột - Xác định sức khử và đương lượng dextrose - Phương pháp hiệu giá hằng số Lane và Eynon

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng khử và đương lượng dextrose của các sản phẩm thủy phân tử tinh bột bằng chuẩn độ hằng số Lane và Eynon. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Tiêu chuẩn ISO 5377:1981 

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tiêu chuẩn ISO 5377:1981 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10376:2014. 

TCVN 10376:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tin tức liên quan