0976.389.199
ISO 5378: 1978 Tinh bột và các sản phẩm có nguồn gốc - Xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp Kjeldahl - Phương pháp đo quang phổ

ISO 5378: 1978 Tinh bột và các sản phẩm có nguồn gốc - Xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp Kjeldahl - Phương pháp đo quang phổ

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo quang phổ để xác định, bằng phương pháp Kjeldahl, hàm lượng nitơ trong tinh bột và các sản phẩm dẫn xuất của nó có hàm lượng nitơ giả định nhỏ hơn 0,025% (m / m) .1)

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 5378 được phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 93, Tinh bột (bao gồm các dẫn xuất và sản phẩm phụ), và được lưu hành đến các cơ quan thành viên vào tháng 3 năm 1976

Tiêu chuẩn ISO 5377:198 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10376:2014. Hãy xem nội dung văn bản TCVN 10376:2014 tại đây:

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tài liệu liên quan

  • ISO 1227/Add.2), Starch, including derivatives and by-products – Vocabulary (Tinh bột, bao gồm các dẫn xuất và sản phẩm phụ - Từ vựng)
  • ISO 1871, Sản phẩm thực phẩm nông nghiệp - Hướng dẫn chung để xác định nitơ bằng phương pháp Kjeldahl.
  • ISO 3188, Tinh bột và các sản phẩm có nguồn gốc - Xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp Kjeldahl - Phương pháp chuẩn độ.

Tin tức liên quan