0976.389.199
ISO 7240-2:2003 - Hệ thống báo cháy - Phần 2: Trung tâm báo cháy

ISO 7240-2:2003 - Hệ thống báo cháy - Phần 2: Trung tâm báo cháy

Tiêu chuẩn ISO 7240-2: 2017

Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, các phương pháp thử và các tiêu chí tính năng đối với trung tâm báo cháy (cie) sử dụng trong các hệ thống báo cháy được lắp trong các tòa nhà

Các tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bổ sung, sửa đổi (nếu có).

TCVN 4255 (IEC 60529), Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP).

TCVN 7568-1:2006 (ISO 7240-1:2005), Hệ thống báo cháy - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa.

TCVN 7568-4 (ISO 7240-4), Hệ thống báo cháy - Phần 4: Thiết bị cấp điện. TCVN 7699-1 (IEC 60068-1) Thử nghiệm môi trường - Phần 1: Quy định chung và hướng dẫn.

TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2-1) Thử nghiệm môi trường - Phần 2-1: Các thử nghiệm. Thử nghiệm A: Lạnh.

TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2-6) Thử nghiệm môi trường - Phần 2-6: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Fc: Rung (Hình sin) TCVN 7699-2-47 (IEC 60068-2-47) Thử nghiệm môi trường - Phần 2-47: Thử nghiệm. Lắp đặt mẫu để thử nghiệm rung, va chạm và lực động tương tự.

TCVN 7699-2-75 (IEC 60068-2-75) Thử nghiệm môi trường - Phần 2-75: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Eh: Thử nghiệm búa.

ISO 7240-7, Fire detection and alarm systems - Part 7: Point-type smoke detectors using scattered light, transmitted light or ionization (Hệ thống báo cháy - Phần 7: Các bộ phát hiện dùng ánh sáng tán xạ, ánh sáng truyền hoặc sự ion hóa).

ISO 8201, Acoustics - Audible emergency evacuation signal (Âm học - Tín hiệu sơ tán khẩn cấp bằng âm thanh) 

IEC 60068-2-2, Environmental testing - Part 2-2: Tests. Tests B: Dry heat (Thử nghiệm về môi trường - Phần 2-2: Các thử nghiệm. Thử nghiệm B: Nóng khô) 

IEC 60068-2-3, Environmental testing - Part 2: Tests. Tests Ca: Damp heat, steady state (Thử nghiệm về môi trường - Phần 2: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Ca: nóng ẩm, trạng thái ổn định) 

IEC 60721-3-3, Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental paraments and their severities - Section 3: Stationary use and weather protected locations (Phần loại các điều kiện về môi trường - Phần 3: Phân loại các nhóm thông số về môi trường và tính khắc nghiệt của chúng - Đoạn 3: Các trạm khí tượng được bảo vệ chống mưa nắng tĩnh tại). 

EN 50130-4, Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems (Các hệ thống báo cháy - Phần 4: Tính tương thích điện từ - Tiêu chuẩn của họ sản phẩm: Yêu cầu về tính miễn nhiễm của các thành phần đám cháy, các hệ thống báo cháy chung người xâm nhập). 

Nội dung tiêu chuẩn PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

TCVN 7568-2:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7240-2:2003. 

TCVN 7568-2:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan