ISO 7973: 1992 Ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc đã xay - Xác định độ nhớt của bột - Phương pháp sử dụng amylograph

ISO 7973: 1992 Ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc đã xay - Xác định độ nhớt của bột - Phương pháp sử dụng amylograph

TIÊU CHUẨN NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN CUỐI CÙNG TRONG NĂM 2019. VẬY PHIÊN BẢN NÀY VẪN CÒN HIỆU LỰC.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sử dụng amylograph để xác định độ nhớt của huyền phù bột trong nước, trong đó tinh bột được hồ hóa bằng cách đun nóng, để đánh giá các điều kiện hồ hóa của bột và do đó đánh giá xem có bất kỳ alpha- hoạt động amylase.
Phương pháp này có thể áp dụng cho lúa mì và bột lúa mạch đen và cả lúa mì và hạt lúa mạch đen.

LƯU Ý:

1 Tiêu chuẩn này được soạn thảo trên cơ sở máy đo amylograph kiểu Brabender.
2 Phương pháp này hoàn toàn áp dụng cho máy đo amylograph chứ không phải cho máy đo độ nhớt, vì amylograph có các đặc điểm sau:
- có thể thay đổi đầu đo mômen xoắn;
- các cuộn dây gia nhiệt được đặt xung quanh bát của thiết bị và ở đáy;
- không có thanh làm mát để hạ nhiệt độ gel.

2 Tài liệu tham khảo

Các tiêu chuẩn sau đây bao gồm các điều khoản, thông qua việc viện dẫn trong tiêu chuẩn này, cấu thành các điều khoản của tiêu chuẩn này. Tại thời điểm xuất bản, các ấn bản được chỉ định là hợp lệ. Tất cả các tiêu chuẩn đều có thể được sửa đổi và các bên tham gia thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn được chỉ ra dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện có hiệu lực.

- ISO 712: 1985, Ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc - Xác định độ ẩm (Phương pháp tham chiếu thông thường).

- ISO 3093: 1982, Ngũ cốc - Xác định số lượng rơi.

 

 

TCVN 9709:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7973:1992

 

Thư mục

[1] ISO950: 1979, Ngũ cốc - Lấy mẫu (như ngũ cốc).
[2] ISO2170: 1980, Ngũ cốc và bột đậu - Lấy mẫu các sản phẩm đã xay.
[3] ISO5725: 1986, Độ chính xác của phương pháp thử - Xác định độ lặp lại và độ tái lập đối với phương pháp thử tiêu chuẩn bằng các phép thử liên phòng thí nghiệm.

Bài viết liên quan