0976.389.199
ISO 8142: 1990 - Cách nhiệt - Các đoạn ống sợi khoáng nhân tạo đã được định hình sẵn ngoại quan - Đặc điểm kỹ thuật

ISO 8142: 1990 - Cách nhiệt - Các đoạn ống sợi khoáng nhân tạo đã được định hình sẵn ngoại quan - Đặc điểm kỹ thuật

Các dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế đã được các ủy ban kỹ thuật thông qua sẽ được gửi đến các cơ quan thành viên để phê duyệt trước khi được Hội đồng ISO chấp nhận là Tiêu chuẩn quốc tế. Chúng được phê duyệt theo các quy trình ISO với yêu cầu ít nhất 75% sự chấp thuận của các cơ quan thành viên bỏ phiếu.

Tiêu chuẩn ISO 8142: 1990

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của vật liệu cách nhiệt ống sợi khoáng nhân tạo đã được đúc sẵn ngoại quan. Nó cũng đưa ra các phương pháp kiểm tra.

LƯU Ý

1 Để sử dụng ở nhiệt độ thấp hơn môi trường xung quanh, cần chú ý đến sự cần thiết của một thiết bị làm chậm hơi nước thích hợp, được áp dụng tại nhà máy hoặc tại chỗ; Tiêu chuẩn này không đề cập đến nhu cầu này.
2 Không có thử nghiệm nào về cường độ nén được đưa vào vì hệ thống cách nhiệt bao gồm lớp bọc bên ngoài đạt được kết quả cuối cùng.

2 Tài liệu tham khảo

Các tiêu chuẩn sau đây bao gồm các điều khoản, thông qua việc viện dẫn trong tiêu chuẩn này, cấu thành các điều khoản của tiêu chuẩn này. Tại thời điểm xuất bản, các ấn bản được chỉ định là hợp lệ. Tất cả các tiêu chuẩn đều có thể được sửa đổi và các bên tham gia thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn được chỉ ra dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện có hiệu lực.

  • ISO 7345: 1987, Cách nhiệt - Đại lượng vật lý và định nghĩa.
  • ISO 8302: 1989, Cách nhiệt - Xác định độ bền nhiệt vùng trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đĩa nóng được bảo vệ.
  • ISO 8497: - 1 Cách nhiệt - Xác định đặc tính truyền nhiệt ở trạng thái ổn định của vật liệu cách nhiệt cho ống tròn.

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 8142: 1990

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan