0976.389.199
ISO 8301: 1991 / Amd 1: 2010 - Cách nhiệt - Xác định điện trở nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đo lưu lượng nhiệt - Bản sửa đổi 1

ISO 8301: 1991 / Amd 1: 2010 - Cách nhiệt - Xác định điện trở nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đo lưu lượng nhiệt - Bản sửa đổi 1

Tiêu chuẩn này xác định việc sử dụng phương pháp đo lưu lượng nhiệt để đo sự truyền nhiệt ở trạng thái ổn định qua các mẫu tấm phẳng và tính toán các đặc tính truyền nhiệt của nó.

Bản sửa đổi 1 của ISO 8301: 1991 do Ban kỹ thuật ISO / TC 163 soạn thảo, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử và đo lường

Định nghĩa việc sử dụng phương pháp đồng hồ đo lưu lượng nhiệt để đo sự truyền nhiệt ở trạng thái ổn định qua các mẫu tấm phẳng và tính toán các đặc tính truyền nhiệt của nó. Phụ lục A là một phần không thể thiếu của tiêu chuẩn này. Phụ lục B, C, D và E chỉ dành cho thông tin.

Nội dung tiêu chuẩn (Preview)

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan