0976.389.199
ISO 8990: 1994 - Cách nhiệt - Xác định đặc tính truyền nhiệt ở trạng thái ổn định - Hộp nóng đã hiệu chỉnh và bảo vệ

ISO 8990: 1994 - Cách nhiệt - Xác định đặc tính truyền nhiệt ở trạng thái ổn định - Hộp nóng đã hiệu chỉnh và bảo vệ

Tiêu chuẩn này trình bày các nguyên tắc thiết kế của thiết bị và yêu cầu tối thiểu phải đáp ứng để xác định các đặc tính truyền nhiệt ở trạng thái ổn định trong phòng thí nghiệm của các bộ phận của tòa nhà và các bộ phận tương tự dùng trong công nghiệp.

Mục đích và lĩnh vực áp dụng 

Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc thiết kế thiết bị và các yêu cầu tối thiểu để xác định các đặc tính truyền nhiệt trong phòng thí nghiệm ở trạng thái ổn định của các bộ phận xây dựng của tòa nhà và của các bộ phận tương tự để sử dụng trong công nghiệp. Tuy nhiên, nó không chỉ định các chi tiết cụ thể vì các yêu cầu khác nhau, cụ thể là kích thước và ở mức độ thấp hơn, các điều kiện hoạt động. 

Tiêu chuẩn này cũng mô tả thiết bị, kỹ thuật đo và dữ liệu cần thiết cho báo cáo. Các yếu tố đặc biệt, ví dụ cửa sổ, yêu cầu các quy trình bổ sung, không có trong tiêu chuẩn này. Các phép đo ảnh hưởng của sự truyền khối lượng do độ ẩm ảnh hưởng đến dòng nhiệt cũng được loại trừ, nhưng cần phải tính đến trong thiết kế và vận hành của thiết bị, ảnh hưởng có thể có của sự truyền độ ẩm đối với độ chính xác và tính đại diện của kết quả thử nghiệm. 

Các đặc tính có thể đo được là: hệ số truyền nhiệt (truyền nhiệt) và nhiệt trở. Hai phương pháp khả thi được chỉ định. Đây là phương pháp hộp nóng đã hiệu chuẩn và phương pháp hộp giữ nóng. Cả hai phương pháp này đều thích hợp với các mẫu thử thẳng đứng (tường) hoặc các mẫu thử nằm ngang (sàn và trần nhà). Thiết bị có thể đủ lớn để có thể nghiên cứu các thành phần trên quy mô đầy đủ.

Các tiêu chuẩn để viện dẫn 

Các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây chứa các điều khoản hợp lệ cho tiêu chuẩn này. Tại thời điểm xuất bản, các ấn bản được chỉ định vẫn còn hiệu lực. Mọi tiêu chuẩn đều có thể được sửa đổi, vì vậy các bên có thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn quốc tế này nên nghiên cứu khả năng áp dụng phiên bản mới nhất của các tiêu chuẩn được nêu dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO luôn có hiệu lực đăng ký các tiêu chuẩn quốc tế.

 ISO 7345: 1987 Cách nhiệt. Các đại lượng vật lý và định nghĩa

Nội dung tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan