0976.389.199
ISO đảm bảo mọi người đều nói cùng một ngôn ngữ kỹ thuật về hiệu suất năng lượng của tòa nhà

ISO đảm bảo mọi người đều nói cùng một ngôn ngữ kỹ thuật về hiệu suất năng lượng của tòa nhà

Để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều nói cùng một ngôn ngữ kỹ thuật khi đánh giá hiệu suất năng lượng của các tòa nhà, ISO đã phát triển một báo cáo kỹ thuật mới. Nó sẽ đặc biệt giúp các tổ chức xếp hạng và chứng nhận thống nhất các tiêu chí đánh giá hiệu suất năng lượng của các tòa nhà.

Ngoài ra, lần đầu tiên, các nhà xây dựng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý, nhà lập pháp và khách hàng sẽ có thể giao tiếp bằng các điều khoản được hỗ trợ bởi thỏa thuận quốc tế.

ISO / TR 16344: 2012, Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Các thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu chung để đánh giá và chứng nhận hiệu suất năng lượng tổng thể, cung cấp một từ vựng cho lĩnh vực này, cho phép tất cả các bên liên quan chia sẻ các thuật ngữ tham chiếu giống nhau. Báo cáo kỹ thuật này sẽ hỗ trợ ngành năng lượng thiết lập xếp hạng và chứng nhận hoạt động.

Mặc dù khái niệm đánh giá hiệu suất năng lượng của các tòa nhà đã trở nên mang tính thời sự trên toàn thế giới, nhưng trước khi xuất bản báo cáo kỹ thuật này, các thuật ngữ và định nghĩa được quốc tế thống nhất không có trong cuộc thảo luận. Điều này gây khó khăn cho các bên liên quan ở các quốc gia khác nhau trong việc so sánh các yêu cầu về hiệu suất năng lượng tối thiểu.

ISO / TR 16344: 2012 cung cấp một bộ thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu chung rõ ràng và nhất quán cho tất cả các yếu tố để đánh giá hiệu suất năng lượng tổng thể của các tòa nhà. Việc sử dụng nó là cần thiết khi đánh giá hiệu suất trong bối cảnh các quy định xây dựng quốc gia hoặc khu vực, ví dụ: kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu về hiệu suất năng lượng tối thiểu, chứng nhận hiệu suất năng lượng.

Được phân loại theo chủ đề (bản thân tòa nhà, thiết kế của nó và năng lượng được sử dụng) để thuận tiện cho việc sử dụng báo cáo kỹ thuật, báo cáo này cũng bao gồm các khái niệm và đại lượng vật lý được mô tả trong các bảng hữu ích, chỉ định các biện pháp năng lượng với các ký hiệu và đơn vị tương ứng của chúng. Hiệu suất năng lượng được xem xét cho cả tòa nhà và các thành phần của chúng, bao gồm cả việc phân loại ranh giới hệ thống.

Một tập hợp các ký hiệu và ký hiệu con chung cũng đã được quy định trong ISO / TR 16344: 2012. Các ký hiệu được đưa ra phổ biến cho bộ Tiêu chuẩn quốc tế bao gồm hiệu suất năng lượng của các tòa nhà, đặc biệt là một tập hợp các chỉ số phụ để phân biệt giữa các cách sử dụng năng lượng khác nhau và các chất mang năng lượng.

Bản dịch tiếng Pháp và tiếng Đức của các ký hiệu và bảng phụ được bao gồm.

Báo cáo kỹ thuật này là báo cáo đầu tiên trong bộ ba tiêu chuẩn liên quan chặt chẽ về hiệu suất năng lượng của các tòa nhà. Hai tiêu chuẩn còn lại hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng: ISO 16343, Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Phương pháp thể hiện hiệu suất năng lượng và chứng nhận năng lượng cho các tòa nhà và ISO 16346, Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Đánh giá hiệu suất năng lượng tổng thể .

Egil Öfverholm, Chủ tịch ISO / TC 163, nhận xét: “ISO / TR 16344: 2012 sẽ giải đáp những mong đợi của lĩnh vực xây dựng trong việc sử dụng các thông lệ tốt và lựa chọn các công nghệ liên quan về đánh giá và chứng nhận hiệu suất năng lượng.”

ISO / TR 16344: 2012 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO / TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng , kết hợp với ISO / TC 205, Thiết kế môi trường xây dựng.

Bài viết liên quan