0976.389.199
ISO / IEC 10118-1:2016 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm - Phần 1: Chung

ISO / IEC 10118-1:2016 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm - Phần 1: Chung

ISO / IEC 10118-1:2016 quy định các hàm băm và do đó có thể áp dụng cho việc cung cấp các dịch vụ xác thực, tính toàn vẹn và không từ chối. Hàm băm ánh xạ các chuỗi bit có độ dài thay đổi (nhưng thường là giới hạn trên) thành chuỗi bit có độ dài cố định, sử dụng một thuật toán được chỉ định.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-1:2016

1 Phạm vi

ISO / IEC 10118-1:2016 quy định các hàm băm và do đó có thể áp dụng cho việc cung cấp các dịch vụ xác thực, tính toàn vẹn và không từ chối. Hàm băm ánh xạ các chuỗi bit có độ dài thay đổi (nhưng thường là giới hạn trên) thành chuỗi bit có độ dài cố định, sử dụng một thuật toán được chỉ định. Chúng có thể được sử dụng cho

- giảm một thông điệp thành một dấu ấn ngắn để đầu vào cho cơ chế chữ ký điện tử, và

- cam kết người dùng với một chuỗi bit nhất định mà không tiết lộ chuỗi này.

CHÚ THÍCH: Các hàm băm được quy định trong ISO / IEC 10118 (tất cả các phần) không liên quan đến việc sử dụng khóa bí mật. Tuy nhiên, các hàm băm này có thể được sử dụng cùng với các khóa bí mật để tạo mã xác thực tin nhắn. Mã xác thực tin nhắn (MAC) cung cấp xác thực nguồn gốc dữ liệu cũng như tính toàn vẹn của tin nhắn. Các kỹ thuật tính toán MAC sử dụng hàm băm được quy định trong ISO / IEC 9797-2 [1].

Tài liệu này bao gồm các định nghĩa, ký hiệu, chữ viết tắt và các yêu cầu chung cho tất cả các phần khác của ISO / IEC 10118. Các tiêu chí được sử dụng để lựa chọn các thuật toán được quy định trong các phần tiếp theo của ISO / IEC 10118 được xác định trong Phụ lục B của tài liệu này.

2 Tài liệu tham khảo

Không có tài liệu tham khảo quy chuẩn nào trong tài liệu này.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.

3.1

hàm băm chống va chạm

hàm băm thỏa mãn thuộc tính sau: về mặt tính toán không thể tìm thấy bất kỳ hai đầu vào riêng biệt nào ánh xạ đến cùng một đầu ra

CHÚ THÍCH 1: Tính khả thi trong tính toán phụ thuộc vào các yêu cầu và môi trường bảo mật cụ thể. Tham khảo Phụ lục C.

3.2

chuỗi dữ liệu

dữ liệu

một chuỗi các bit là đầu vào cho một hàm băm

3,3

Mã Băm

một chuỗi các bit là đầu ra của một hàm băm

CHÚ THÍCH 1: Tài liệu về chủ đề này chứa nhiều thuật ngữ có cùng nghĩa hoặc tương tự như mã băm. Mã phát hiện sửa đổi, mã phát hiện thao tác, thông báo, kết quả băm, giá trị băm và dấu ấn là một số ví dụ.

3,4

hàm băm

hàm ánh xạ các chuỗi bit có độ dài thay đổi (nhưng thường là giới hạn trên) thành chuỗi bit có độ dài cố định, thỏa mãn hai thuộc tính sau:

- đối với một đầu ra nhất định, về mặt tính toán không thể tìm được đầu vào ánh xạ tới đầu ra này;

- đối với một đầu vào nhất định, về mặt tính toán không thể tìm thấy đầu vào thứ hai ánh xạ tới cùng một đầu ra

CHÚ THÍCH 1: Tính khả thi trong tính toán phụ thuộc vào các yêu cầu và môi trường bảo mật cụ thể. Tham khảo Phụ lục C.

3.5

khởi tạo giá trị

được sử dụng để xác định điểm bắt đầu của một hàm băm

CHÚ THÍCH 1: Tài liệu về chủ đề này chứa nhiều thuật ngữ có cùng nghĩa hoặc tương tự như giá trị khởi tạo. Vectơ khởi tạo và giá trị bắt đầu là các ví dụ.

3.6

chuyển đổi đầu ra

chuyển đổi hoặc ánh xạ đầu ra của giai đoạn lặp để thu được mã băm

3.7

đệm lót

nối thêm các bit vào một chuỗi dữ liệu

3.8

chức năng tròn

Hàm mml_m1 biến đổi hai chuỗi nhị phân có độ dài mml_m2 và mml_m3 thành chuỗi nhị phân có độ dài mml_m4, được sử dụng lặp đi lặp lại như một phần của hàm băm, trong đó nó kết hợp chuỗi dữ liệu có độ dài mml_m5 với đầu ra trước đó có độ dài mml_m6 hoặc giá trị khởi tạo

CHÚ THÍCH 1: Tài liệu về chủ đề này chứa nhiều thuật ngữ có cùng nghĩa hoặc tương tự như hàm tròn. Hàm nén và hàm lặp là một số ví dụ.

Xem preview tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-1:2016 

 

Download tài liệu ISO / IEC 10118-1:2016 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO / IEC 10118-1:2016, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia. 

Bài viết liên quan