0976.389.199
ISO / IEC 10118-2:2010 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm - Phần 2: Hàm băm sử dụng mật mã khối n-bit

ISO / IEC 10118-2:2010 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm - Phần 2: Hàm băm sử dụng mật mã khối n-bit

ISO / IEC 10118-2:2010 Tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-2:2010 chỉ định các hàm băm sử dụng thuật toán mã hóa khối n-bit. Do đó, chúng phù hợp với môi trường mà thuật toán như vậy đã được triển khai.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-2:2010 

Giới thiệu

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) thu hút sự chú ý đến thực tế rằng việc tuân thủ tài liệu này có thể liên quan đến việc sử dụng các bằng sáng chế.

ISO và IEC không có quan điểm nào liên quan đến bằng chứng, hiệu lực và phạm vi của các quyền sáng chế này.

Chủ sở hữu của các quyền sáng chế này đã đảm bảo với ISO và IEC rằng họ sẵn sàng đàm phán các giấy phép theo các điều khoản và điều kiện hợp lý và không phân biệt đối xử với những người nộp đơn trên khắp thế giới. Về mặt này, các tuyên bố của chủ sở hữu các quyền sáng chế này đã được đăng ký với ISO và IEC.

Cần chú ý đến khả năng một số yếu tố của tài liệu này có thể là đối tượng của quyền sáng chế khác với những yếu tố được xác định ở trên. ISO và IEC sẽ không chịu trách nhiệm xác định bất kỳ hoặc tất cả các quyền bằng sáng chế như vậy.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-2:2010 chỉ định các hàm băm sử dụng thuật toán mã hóa khối n-bit. Do đó, chúng phù hợp với môi trường mà thuật toán như vậy đã được triển khai.

Bốn hàm băm được chỉ định. Đầu tiên cung cấp mã băm có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng n, trong đó n là độ dài khối của thuật toán mật mã khối cơ bản được sử dụng. Thứ hai cung cấp mã băm có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng 2n; thứ ba cung cấp mã băm có độ dài bằng 2n và thứ tư cung cấp mã băm có độ dài 3n. Tất cả bốn hàm băm được chỉ định trong phần này của ISO / IEC 10118 đều tuân theo mô hình chung được quy định trong ISO / IEC 10118-1.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 10118-1: 2000, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm - Phần 1: Chung

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong ISO / IEC 10118-1 và những điều sau đây được áp dụng.

3.1

khối

một chuỗi các bit có độ dài xác định

3.2

mật mã khối n-bit

khối mật mã với thuộc tính là khối văn bản rõ và khối bản mã có độ dài n bit

[NGUỒN: ISO / IEC 18033-3: 2005]

3,3

chức năng tròn

hàm ϕ (.,.) biến đổi hai chuỗi nhị phân có độ dài L1 và L2 thành chuỗi nhị phân có độ dài L2

CHÚ THÍCH 1: Hàm vòng được sử dụng lặp đi lặp lại.

Xem preview tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-2:2010  

 

Download tài liệu ISO / IEC 10118-2:2010  miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO / IEC 10118-2:2010, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia. 

 

Bài viết liên quan