0976.389.199
ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 2:2021 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý khóa - Phần 4: Cơ chế dựa trên bí mật yếu - Sửa đổi 2: Thỏa thuận khóa xác thực bằng mật khẩu có khả năng chống rò rỉ với các bí mật được lưu trữ bổ sung

ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 2:2021 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý khóa - Phần 4: Cơ chế dựa trên bí mật yếu - Sửa đổi 2: Thỏa thuận khóa xác thực bằng mật khẩu có khả năng chống rò rỉ với các bí mật được lưu trữ bổ sung

Tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 2:2021 có những thay đổi gì?

Tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 2:2021

ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 2:2021 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý khóa

Phần 4: Cơ chế dựa trên bí mật yếu

Sửa đổi 2: Thỏa thuận khóa xác thực bằng mật khẩu có khả năng chống rò rỉ với các bí mật được lưu trữ bổ sung

Để biết tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 2:2021 có những thay đổi gì, xem preview tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 2:2021 tại đây!

Download tài liệu ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 2:2021 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 2:2021, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia.

Bài viết liên quan