0976.389.199
ISO / IEC 11770-5:2020 về Bảo mật thông tin - Quản lý khóa - Phần 5: Quản lý khóa nhóm

ISO / IEC 11770-5:2020 về Bảo mật thông tin - Quản lý khóa - Phần 5: Quản lý khóa nhóm

ISO / IEC 11770-5:2020 chỉ định các cơ chế để thiết lập các khóa đối xứng được chia sẻ giữa các nhóm thực thể. Để hiểu rõ thêm về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-5:2020

Giới thiệu

Trong một số ứng dụng, cần có một khóa mật mã bí mật được chia sẻ bởi một nhóm các thực thể. Hơn nữa, trong một số trường hợp, tư cách thành viên chính xác của một nhóm các thực thể dùng chung khóa có thể thay đổi theo thời gian.

Tài liệu này liên quan đến các kỹ thuật cho phép tất cả các thành viên của một nhóm xác định chia sẻ khóa bí mật với sự hỗ trợ của bên thứ ba đáng tin cậy được gọi là trung tâm phân phối khóa. Các quy định về việc thêm và xóa thành viên của một nhóm cũng được thực hiện.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-5:2020 chỉ định các cơ chế để thiết lập các khóa đối xứng được chia sẻ giữa các nhóm thực thể. Nó định nghĩa:

- cơ chế thiết lập khóa dựa trên khóa đối xứng cho nhiều thực thể có trung tâm phân phối chính (KDC); và

- các cơ chế thiết lập khóa đối xứng dựa trên cấu trúc khóa lôgic dựa trên cây chung với cả quá trình rekeying riêng lẻ và rekee hàng loạt.

Nó cũng xác định các cơ chế thiết lập chính dựa trên một chuỗi khóa với bí mật nhóm tiến, bí mật nhóm lùi hoặc cả hai nhóm bí mật tiến và lùi.

Tài liệu này cũng mô tả nội dung bắt buộc của các thông báo có chứa vật liệu làm khóa hoặc cần thiết để thiết lập các điều kiện mà vật liệu làm khóa có thể được thiết lập.

Tài liệu này không chỉ rõ thông tin không liên quan đến các cơ chế thiết lập chính, cũng như không chỉ rõ các thông báo khác như thông báo lỗi. Định dạng rõ ràng của thông báo không nằm trong phạm vi của tài liệu này.

Tài liệu này không chỉ rõ các phương tiện được sử dụng để thiết lập các khóa bí mật ban đầu được yêu cầu chia sẻ giữa mỗi thực thể và KDC, cũng như quản lý vòng đời của khóa. Tài liệu này cũng không đề cập rõ ràng vấn đề quản lý khóa liên miền.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 19772, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Mã hóa xác thực

ISO / IEC 11770-6, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý khóa - Phần 6: Dẫn xuất khóa

Xem preview tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-5:2020

Download tài liệu ISO / IEC 11770-5:2020 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO / IEC 11770-5:2020, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia.

Bài viết liên quan