0976.389.199
ISO / IEC 13888-2:2010 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Không thoái thác - Phần 2: Cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng

ISO / IEC 13888-2:2010 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Không thoái thác - Phần 2: Cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng

ISO / IEC 13888-2:2010 cung cấp các mô tả về cấu trúc chung có thể được sử dụng cho các dịch vụ không từ chối và một số cơ chế liên quan đến giao tiếp cụ thể có thể được sử dụng để cung cấp không từ chối xuất xứ (NRO) và không từ chối việc phân phối (NRD).

Tiêu chuẩn ISO / IEC 13888-2:2010 

1 Phạm vi

Mục tiêu của dịch vụ không từ chối là tạo ra, thu thập, duy trì, cung cấp và xác thực bằng chứng liên quan đến một sự kiện hoặc hành động được xác nhận quyền sở hữu để giải quyết các tranh chấp về việc xảy ra hoặc không xảy ra sự kiện hoặc hành động đó. Phần này của ISO / IEC 13888 cung cấp các mô tả về cấu trúc chung có thể được sử dụng cho các dịch vụ không từ chối và một số cơ chế liên quan đến giao tiếp cụ thể có thể được sử dụng để cung cấp không từ chối xuất xứ (NRO) và không từ chối việc phân phối (NRD). Các dịch vụ không từ chối khác có thể được xây dựng bằng cách sử dụng cấu trúc chung được mô tả trong phần này của ISO / IEC 13888 để đáp ứng các yêu cầu được xác định bởi chính sách bảo mật.

Phần này của ISO / IEC 13888 dựa trên sự tồn tại của bên thứ ba đáng tin cậy (TTP) để ngăn chặn sự từ chối hoặc cáo buộc gian lận. Thông thường, một TTP trực tuyến là cần thiết.

Tính năng không từ chối chỉ có thể được cung cấp trong bối cảnh chính sách bảo mật được xác định rõ ràng cho một ứng dụng cụ thể và môi trường pháp lý của nó. Các chính sách không từ chối được định nghĩa trong ISO / IEC 10181-4.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 9798-1: 1997, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Xác thực thực thể - Phần 1: Chung

ISO / IEC 10118 (tất cả các phần), Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm

ISO / IEC 13888-1, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Không thoái thác - Phần 1: Chung 

Xem preview tiêu chuẩn ISO / IEC 13888-2:2010

Download tài liệu ISO / IEC 13888-2:2010 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO / IEC 13888-2:2010, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia.

Bài viết liên quan