0976.389.199
ISO / IEC 14888-2: 2008 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký số có phụ lục - Phần 2: Cơ chế dựa trên thừa số nguyên

ISO / IEC 14888-2: 2008 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký số có phụ lục - Phần 2: Cơ chế dựa trên thừa số nguyên

ISO / IEC 14888 quy định về chữ ký điện tử với phụ lục. Vì không có phần nào của thông báo được khôi phục từ chữ ký (phần có thể khôi phục của thông báo trống), thông báo đã ký bao gồm chữ ký và toàn bộ thông báo.

Phạm vi

ISO / IEC 14888 quy định về chữ ký điện tử với phụ lục. Vì không có phần nào của thông báo được khôi phục từ chữ ký (phần có thể khôi phục của thông báo trống), thông báo đã ký bao gồm chữ ký và toàn bộ thông báo.

CHÚ THÍCH: ISO / IEC 9796 quy định việc khôi phục thông điệp bằng chữ ký số. Vì tất cả hoặc một phần của thư được khôi phục từ chữ ký, phần có thể khôi phục của thư không trống. Thông báo đã ký chỉ bao gồm chữ ký (khi phần không thể khôi phục của thông báo trống), hoặc cả chữ ký và phần không thể khôi phục.

ISO / IEC 14888-2: 2008 quy định chữ ký điện tử với phụ lục có tính bảo mật dựa trên độ khó của mô-đun đang sử dụng. Đối với mỗi lược đồ chữ ký, nó chỉ định:

  • các mối quan hệ và ràng buộc giữa tất cả các yếu tố dữ liệu cần thiết để ký và xác minh;
  • một cơ chế chữ ký, tức là làm thế nào để tạo ra một chữ ký của một thông điệp với các phần tử dữ liệu cần thiết để ký;
  • một cơ chế xác minh, tức là cách xác minh chữ ký của một tin nhắn với các phần tử dữ liệu cần thiết để xác minh.

Tiêu đề của ISO / IEC 14888-2 đã thay đổi từ cơ chế dựa trên nhận dạng (ấn bản đầu tiên) thành cơ chế dựa trên thừa số nguyên (ấn bản thứ hai).

  1. ISO / IEC 14888-2: 2008 bao gồm sơ đồ dựa trên nhận dạng được quy định trong ISO / IEC 14888-2: 1999, cụ thể là sơ đồ GQ1. Sơ đồ này đã được sửa đổi do tiêu chuẩn ISO / IEC 9796: 1991 bị rút lại vào năm 1999.
  2. Trong số các sơ đồ dựa trên chứng chỉ được quy định trong ISO / IEC 14888-3: 1998, nó bao gồm tất cả các sơ đồ dựa trên khó khăn trong việc tính toán mô-đun đang sử dụng, cụ thể là các sơ đồ RSA, RW và ESIGN. Các chương trình này đã được sửa đổi do tiêu chuẩn ISO / IEC 9796: 1991 bị rút lại vào năm 1999.
  3. Nó tính đến ISO / IEC 14888-3: 1998 / Cor.1: 2001, kết cấu kỹ thuật của chương trình ESIGN.
  4. Nó bao gồm một cơ chế định dạng, cụ thể là cơ chế PSS, cũng được quy định trong ISO / IEC 9796-2: 2002 và chi tiết về cách sử dụng nó trong mỗi sơ đồ RSA, RW, GQ1 và ESIGN.
  5. Nó bao gồm các lược đồ dựa trên chứng chỉ mới không sử dụng cơ chế định dạng, cụ thể là các lược đồ GQ2, GPS1 và GPS2.
  6. Đối với mỗi lược đồ và các tùy chọn của nó, nếu cần, nó cung cấp một mã định danh đối tượng.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 11816 (ISO/IEC 10118) (Tất cả các phần), Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm.

TCVN 12214-1 (ISO/IEC 14888-1), Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 1: Tổng quan.

Nội dung tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

TCVN 12214-2 : 2018 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 14888- 2:2008 và đính chính kỹ thuật 1:2015.

TCVN 12214-2 : 2018 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 12214 (ISO/IEC 14888) Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 12214-1 : 2018 (ISO/IEC 14888-1:2008) Phần 1: Tổng quan

- TCVN 12214-2 : 2018 (ISO/IEC 14888-2:2008) Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên

- TCVN 12214-3 : 2018 (ISO/IEC 14888-3:2016) Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan