ISO / IEC 18014-1: 2008 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Dịch vụ ghi dấu thời gian - Phần 1: Khuôn khổ

ISO / IEC 18014-1: 2008 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Dịch vụ ghi dấu thời gian - Phần 1: Khuôn khổ

ISO / IEC 18014 quy định kỹ thuật đóng dấu thời gian. Nó bao gồm ba phần, bao gồm khái niệm chung, các mô hình cho một dịch vụ đóng dấu thời gian, cấu trúc dữ liệu và giao thức.

ISO / IEC 18014-1: 2008 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Dịch vụ ghi dấu thời gian - Phần 1: Khuôn khổ

Phạm vi

ISO / IEC 18014 quy định kỹ thuật đóng dấu thời gian. Nó bao gồm ba phần, bao gồm khái niệm chung, các mô hình cho một dịch vụ đóng dấu thời gian, cấu trúc dữ liệu và giao thức.

ISO / IEC 18014-1: 2008 mô tả một khuôn khổ và xác định khái niệm cơ bản, cấu trúc dữ liệu và giao thức được sử dụng cho bất kỳ kỹ thuật đóng dấu thời gian nào.

ISO / IEC 18014-1: 2008:

  • Xác định mục tiêu của cơ quan đóng dấu thời gian;
  • Mô tả một mô hình chung dựa trên các dịch vụ đóng dấu thời gian;
  • Mô tả một quá trình tạo và xác minh dấu thời gian;
  • Xác định cấu trúc dữ liệu của mã thông báo dấu thời gian;
  • Xác định các giao thức cơ bản của thời gian đóng dấu;
  • Chỉ định các giao thức giữa các thực thể liên quan.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 8601, Phần tử dữ liệu và định dạng trao đổi - Trao đổi thông tin - Trình bày ngày và giờ

ISO / IEC 10118 (tất cả các phần), Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm

Tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan