0976.389.199
ISO / IEC 18014-4: 2015 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Dịch vụ đóng dấu thời gian - Phần 4: Truy xuất nguồn gốc thời gian

ISO / IEC 18014-4: 2015 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Dịch vụ đóng dấu thời gian - Phần 4: Truy xuất nguồn gốc thời gian

Phần này của ISO / IEC 18014 mô tả một kiến ​​trúc tổng thể để cung cấp thời gian đáng tin cậy cho TSA và chỉ định các hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo tính đúng đắn của nó thông qua việc sử dụng cơ quan đánh giá thời gian (TAA).

Giới thiệu

ISO / IEC 18014-1, ISO / IEC 18014-2 và ISO / IEC 18014-3 cung cấp một khuôn khổ chung và chỉ định các phương pháp đóng dấu thời gian cho các dịch vụ đóng dấu thời gian do cơ quan đóng dấu thời gian (TSA) cung cấp. Phần này của ISO / IEC 18014 mô tả một kiến ​​trúc tổng thể để cung cấp thời gian đáng tin cậy cho TSA và chỉ định các hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo tính đúng đắn của nó thông qua việc sử dụng cơ quan đánh giá thời gian (TAA).

Phạm vi

Phần này của ISO / IEC 18014

- xác định chức năng của cơ quan đánh giá thời gian (TAA),

- mô tả một kiến ​​trúc tổng thể để cung cấp thời gian cho cơ quan đóng dấu thời gian (TSA) và đảm bảo tính đúng đắn của nó thông qua việc sử dụng TAA, và

- đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật để TAA cung cấp và đảm bảo cung cấp nguồn thời gian đáng tin cậy cho TSA.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 18014-1, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Dịch vụ ghi dấu thời gian - Phần 1: Khuôn khổ

ITU-R TF.1876, Nguồn thời gian đáng tin cậy cho Cơ quan tem thời gian

Tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan