0976.389.199
ISO / IEC 18032: 2020 Bảo mật thông tin - Tạo số nguyên tố

ISO / IEC 18032: 2020 Bảo mật thông tin - Tạo số nguyên tố

Tài liệu này chỉ định các phương pháp tạo và kiểm tra các số nguyên tố theo yêu cầu trong các giao thức và thuật toán mật mã.

Phạm vi

Tài liệu này chỉ định các phương pháp tạo và kiểm tra các số nguyên tố theo yêu cầu trong các giao thức và thuật toán mật mã.

Đầu tiên, tài liệu này chỉ định các phương pháp để kiểm tra xem một số nhất định có phải là số nguyên tố hay không. Các phương pháp kiểm tra trong tài liệu này được chia thành hai nhóm:

- các bài kiểm tra tính nguyên sơ xác suất, có xác suất lỗi nhỏ. Tất cả các thử nghiệm xác suất được mô tả ở đây có thể khai báo một hợp số là một số nguyên tố;

- các phương pháp xác định, được đảm bảo đưa ra phán quyết đúng. Các phương pháp này sử dụng cái gọi là chứng chỉ tính nguyên thủy.

Thứ hai, tài liệu này chỉ định các phương pháp tạo số nguyên tố. Một lần nữa, cả hai phương pháp xác suất và xác định đều được trình bày.

CHÚ THÍCH: Có thể người đọc có kiến ​​thức nền tảng về lý thuyết thuật toán đã từng gặp gỡ các thuật toán xác suất và xác định trước đó. Các phương pháp xác định trong tài liệu này nội bộ vẫn sử dụng các bit ngẫu nhiên (được tạo ra thông qua các phương pháp được mô tả trong ISO / IEC 18031) và “xác định” chỉ đề cập đến thực tế là đầu ra đúng với xác suất một.

Phụ lục A cung cấp các xác suất lỗi được sử dụng bởi thử nghiệm tính nguyên thủy Miller-Rabin.

Phụ lục B mô tả các biến thể của các phương pháp tạo số nguyên tố để có thể đáp ứng các yêu cầu mật mã cụ thể.

Phụ lục C xác định các giá trị nguyên thủy được sử dụng bởi các phương pháp xác minh và tạo nguyên tố.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 18031, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Tạo bit ngẫu nhiên

Tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan