0976.389.199
ISO / IEC 18033-3: 2010 / Amd 1: 2021 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 3: Mật mã khối - SỬA ĐỔI 1: SM4

ISO / IEC 18033-3: 2010 / Amd 1: 2021 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 3: Mật mã khối - SỬA ĐỔI 1: SM4

ISO / IEC 18033-3: 2010 / Amd 1: 2021 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 3: Mật mã khối - SỬA ĐỔI 1: SM4

Phạm vi

ISO / IEC 18033 quy định hệ thống mã hóa (mật mã) nhằm mục đích bảo mật dữ liệu.

ISO / IEC 18033-3: 2010 quy định mật mã khối. Mật mã khối là một hệ thống mã hóa đối xứng với thuộc tính mà thuật toán mã hóa hoạt động trên một khối bản rõ, tức là một chuỗi các bit có độ dài xác định, để tạo ra một khối bản mã.

ISO / IEC 18033-3: 2010 quy định các thuật toán sau:

Mật mã khối 64-bit: TDEA, MISTY1, CAST-128, HIGHT;

Mật mã khối 128 bit: AES, Camellia, SEED.

CHÚ THÍCH: Mục đích chính của các kỹ thuật mã hóa (hoặc mã hóa) là để bảo vệ tính bí mật của dữ liệu được lưu trữ hoặc truyền đi. Một thuật toán mã hóa được áp dụng cho dữ liệu (thường được gọi là plaintext hoặc cleartext) để mang lại dữ liệu được mã hóa (hoặc bản mã); Quá trình này được gọi là mã hóa. Thuật toán mã hóa cần được thiết kế để bản mã không mang lại thông tin nào về bản rõ ngoại trừ, có lẽ, độ dài của nó. Liên kết với mọi thuật toán mã hóa là một thuật toán giải mã tương ứng, biến bản mã trở lại bản rõ ban đầu của nó.

Tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan