0976.389.199
ISO / IEC 18033-4: 2011 / Amd 1: 2020 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 4: Mật mã dòng - SỬA ĐỔI 1: ZUC

ISO / IEC 18033-4: 2011 / Amd 1: 2020 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 4: Mật mã dòng - SỬA ĐỔI 1: ZUC

ISO / IEC 18033-4: 2011 / Amd 1: 2020 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 4: Mật mã dòng - SỬA ĐỔI 1: ZUC

Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn ISO / IEC 18033 quy định:

A) các hàm đầu ra để kết hợp dòng khóa với bản rõ,

B) bộ tạo dòng khóa để tạo dòng khóa, và

C) số nhận dạng đối tượng được gán cho các bộ tạo dòng khóa chuyên dụng phù hợp với ISO / IEC 9834.

CHÚ THÍCH 1: Danh sách các số nhận dạng đối tượng được chỉ định được nêu trong Phụ lục A.

CHÚ THÍCH 2: Bất kỳ thay đổi nào đối với đặc điểm kỹ thuật của các thuật toán này dẫn đến thay đổi hành vi chức năng sẽ dẫn đến thay đổi số nhận dạng đối tượng được gán cho các thuật toán liên quan.

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan