0976.389.199
ISO / IEC 18033-5: 2015 / Amd 1: 2021 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 5: Mật mã dựa trên nhận dạng - SỬA ĐỔI 1: Cơ chế SM9

ISO / IEC 18033-5: 2015 / Amd 1: 2021 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 5: Mật mã dựa trên nhận dạng - SỬA ĐỔI 1: Cơ chế SM9

ISO / IEC 18033-5: 2015 / Amd 1: 2021 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 5: Mật mã dựa trên nhận dạng - SỬA ĐỔI 1: Cơ chế SM9

Phạm vi

ISO / IEC 18033-5: 2015 quy định các cơ chế mã hóa dựa trên danh tính. Đối với mỗi cơ chế, giao diện chức năng, hoạt động chính xác của cơ chế và định dạng bản mã được chỉ định. Tuy nhiên, các hệ thống tuân thủ có thể sử dụng các định dạng thay thế để lưu trữ và truyền các bản mã.

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan