0976.389.199
ISO / IEC 18033-5: 2015 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 5: Mật mã dựa trên nhận dạng

ISO / IEC 18033-5: 2015 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 5: Mật mã dựa trên nhận dạng

ISO / IEC 18033-5: 2015 quy định các cơ chế mã hóa dựa trên danh tính. Đối với mỗi cơ chế, giao diện chức năng, hoạt động chính xác của cơ chế và định dạng bản mã được chỉ định.

Phạm vi

ISO / IEC 18033-5: 2015 quy định các cơ chế mã hóa dựa trên danh tính. Đối với mỗi cơ chế, giao diện chức năng, hoạt động chính xác của cơ chế và định dạng bản mã được chỉ định. Tuy nhiên, các hệ thống tuân thủ có thể sử dụng các định dạng thay thế để lưu trữ và truyền các bản mã.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 18033-1, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 1: Chung

ISO / IEC 18033-2, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 2: Mật mã không đối xứng

ISO / IEC 18033-3, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 3: Mật mã khối

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan