0976.389.199
ISO / IEC 18045: 2008 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Phương pháp luận để đánh giá bảo mật CNTT

ISO / IEC 18045: 2008 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Phương pháp luận để đánh giá bảo mật CNTT

Tiêu chuẩn này là tài liệu đồng hành với các tiêu chí đánh giá về bảo mật CNTT được định nghĩa trong ISO / IEC 15408.

Giới thiệu

Đối tượng mục tiêu của tiêu chuẩn này chủ yếu là những người đánh giá áp dụng ISO / IEC 15408 và những người chứng nhận xác nhận hành động của người đánh giá; Các nhà tài trợ đánh giá, nhà phát triển, tác giả PP / ST và các bên khác quan tâm đến bảo mật CNTT là đối tượng thứ cấp.

Tiêu chuẩn này thừa nhận rằng không phải tất cả các câu hỏi liên quan đến đánh giá bảo mật CNTT sẽ được trả lời ở đây và cần phải giải thích thêm. Các chương trình riêng lẻ sẽ xác định cách xử lý các diễn giải như vậy, mặc dù những cách giải thích này có thể phải tuân theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau. Có thể tìm thấy danh sách các hoạt động liên quan đến phương pháp luận mà các chương trình riêng lẻ có thể xử lý trong Phụ lục A.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này là tài liệu đồng hành với các tiêu chí đánh giá về bảo mật CNTT được định nghĩa trong ISO / IEC 15408. Tiêu chuẩn này xác định các hành động tối thiểu mà người đánh giá phải thực hiện để tiến hành đánh giá ISO / IEC 15408, sử dụng các tiêu chí và bằng chứng đánh giá đã xác định. Trong ISO / IEC 15408.

Tiêu chuẩn này không xác định các hành động của người đánh giá đối với các thành phần ISO / IEC 15408 đảm bảo cao nhất định, trong đó vẫn chưa có hướng dẫn được thống nhất chung.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 15408 (tất cả các phần), Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Tiêu chí đánh giá về bảo mật CNTT

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan