0976.389.199
ISO / IEC 18370-1: 2016 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký số mù - Phần 1: Đại cương

ISO / IEC 18370-1: 2016 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký số mù - Phần 1: Đại cương

ISO 18370-1: 2016 quy định các nguyên tắc, bao gồm mô hình chung, tập hợp các thực thể, một số quy trình và các yêu cầu chung đối với cơ chế chữ ký số mù, cũng như các biến thể sau của cơ chế chữ ký số mù.

Phạm vi

ISO 18370-1: 2016 quy định các nguyên tắc, bao gồm mô hình chung, tập hợp các thực thể, một số quy trình và các yêu cầu chung đối với cơ chế chữ ký số mù, cũng như các biến thể sau của cơ chế chữ ký số mù:

- cơ chế chữ ký mù với tiết lộ một phần;

- cơ chế chữ ký mù với sự tiết lộ có chọn lọc;

- các cơ chế chữ ký mù có thể theo dõi.

Nó cũng chứa các thuật ngữ, định nghĩa, thuật ngữ viết tắt và các yếu tố hình được sử dụng trong tất cả các phần của ISO / IEC 18370.

Xem Phụ lục A để so sánh về các cơ chế chữ ký số mù.

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan