0976.389.199
ISO / IEC 18370-2: 2016 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký số mù - Phần 2: Cơ chế dựa trên lôgarit rời rạc

ISO / IEC 18370-2: 2016 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký số mù - Phần 2: Cơ chế dựa trên lôgarit rời rạc

ISO / IEC 18370-2: 2016 quy định cơ chế chữ ký số mù, cùng với các cơ chế cho ba biến thể của chữ ký số mù.

Phạm vi

ISO / IEC 18370-2: 2016 quy định cơ chế chữ ký số mù, cùng với các cơ chế cho ba biến thể của chữ ký số mù. Các biến thể là cơ chế chữ ký số mù với tiết lộ một phần, cơ chế chữ ký số mù với tiết lộ có chọn lọc và cơ chế chữ ký số mù có thể theo dõi. Tính bảo mật của tất cả các cơ chế trong ISO / IEC 18370-2: 2016 dựa trên bài toán logarit rời rạc.

Đối với mỗi cơ chế, ISO / IEC 18370-2: 2016 quy định những điều sau:

- quá trình tạo khóa của các thực thể liên quan đến các cơ chế này;

- quy trình sản xuất chữ ký mù;

- quy trình xác minh chữ ký.

ISO / IEC 18370-2: 2016 quy định một quy trình khác dành riêng cho cơ chế chữ ký mù với sự tiết lộ có chọn lọc, cụ thể như sau:

- quá trình trình bày.

Hơn nữa, ISO / IEC 18370-2: 2016 quy định các quy trình khác cụ thể cho các cơ chế chữ ký mù có thể theo dõi, cụ thể như sau:

A) quy trình truy tìm người yêu cầu;

B) quy trình truy tìm chữ ký;

C) người yêu cầu theo dõi quá trình đánh giá bằng chứng (tùy chọn);

D) quy trình đánh giá bằng chứng truy tìm chữ ký (tùy chọn).

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 10118 (tất cả các phần), Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan