0976.389.199
ISO / IEC 19086-4: 2019 - Điện toán đám mây - Khung thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) - Phần 4: Các thành phần của bảo mật và bảo vệ PII

ISO / IEC 19086-4: 2019 - Điện toán đám mây - Khung thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) - Phần 4: Các thành phần của bảo mật và bảo vệ PII

Tài liệu này chỉ định bảo mật và bảo vệ các thành phần thông tin nhận dạng cá nhân, SLO và SQO cho các thỏa thuận cấp dịch vụ đám mây (cloud SLA) bao gồm các yêu cầu và hướng dẫn.

Phạm vi

Tài liệu này chỉ định bảo mật và bảo vệ các thành phần thông tin nhận dạng cá nhân, SLO và SQO cho các thỏa thuận cấp dịch vụ đám mây (cloud SLA) bao gồm các yêu cầu và hướng dẫn.

Tài liệu này dành cho lợi ích và việc sử dụng của cả CSP và CSC.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 17788, Công nghệ thông tin - Điện toán đám mây - Tổng quan và từ vựng

ISO / IEC 19086-1, Công nghệ thông tin - Điện toán đám mây - Khuôn khổ thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) - Phần 1: Tổng quan và khái niệm

ISO / IEC 27017, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành về kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO / IEC 27002 cho các dịch vụ đám mây

ISO / IEC 27018, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân (PII) trong các đám mây công cộng hoạt động như bộ xử lý PII

ISO / IEC 29100, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Khuôn khổ quyền riêng tư

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan