0976.389.199
ISO / IEC 19592-1: 2016 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chia sẻ bí mật - Phần 1: Đại cương

ISO / IEC 19592-1: 2016 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chia sẻ bí mật - Phần 1: Đại cương

ISO / IEC 19592 (tất cả các phần) quy định các sơ đồ chia sẻ bí mật mật mã và các thuộc tính của chúng.

Giới thiệu

Kế hoạch chia sẻ bí mật là một kỹ thuật mật mã được sử dụng để bảo vệ tính bí mật của một thông điệp bằng cách chia nó thành một số phần được gọi là chia sẻ. Một lược đồ chia sẻ bí mật có hai phần chính: một thuật toán chia sẻ thông điệp để chia thông điệp thành các lượt chia sẻ và một thuật toán xây dựng lại thông điệp để khôi phục thông điệp từ tất cả hoặc một tập hợp con của các lượt chia sẻ.

Chia sẻ bí mật có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu (ví dụ, giá trị bí mật hoặc khóa mật mã) một cách an toàn trong các hệ thống phân tán. Hơn nữa, chia sẻ bí mật là một công nghệ cơ bản để tính toán nhiều bên an toàn có thể được sử dụng để bảo vệ việc xử lý dữ liệu trong một hệ thống phân tán. Để tạo điều kiện sử dụng hiệu quả công nghệ và duy trì khả năng tương tác, ISO / IEC 19592 (tất cả các phần) quy định chia sẻ bí mật và công nghệ liên quan.

Phạm vi

ISO / IEC 19592 (tất cả các phần) quy định các sơ đồ chia sẻ bí mật mật mã và các thuộc tính của chúng. Tài liệu này xác định các bên liên quan trong một kế hoạch chia sẻ bí mật, thuật ngữ được sử dụng trong ngữ cảnh của các kế hoạch chia sẻ bí mật, các tham số và thuộc tính của một sơ đồ đó.

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan