0976.389.199
ISO / IEC 19592-2: 2017 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chia sẻ bí mật - Phần 2: Cơ chế cơ bản

ISO / IEC 19592-2: 2017 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chia sẻ bí mật - Phần 2: Cơ chế cơ bản

ISO / IEC 19592-2: 2017 quy định các sơ đồ chia sẻ bí mật mật mã.

Giới thiệu

Kế hoạch chia sẻ bí mật là một kỹ thuật mật mã được sử dụng để bảo vệ tính bí mật của một thông điệp bằng cách chia nó thành một số phần được gọi là chia sẻ. Một lược đồ chia sẻ bí mật có hai phần chính: một thuật toán chia sẻ thông điệp để chia thông điệp thành các lượt chia sẻ và một thuật toán xây dựng lại thông điệp để khôi phục thông điệp từ tất cả hoặc một tập hợp con của các lượt chia sẻ.

Các chức năng cơ bản của một kế hoạch chia sẻ bí mật là chia sẻ và xây dựng lại thông điệp. Một kế hoạch chia sẻ bí mật cũng có thể có các tính năng tùy chọn như tạo lại thông báo khi một số chia sẻ được cung cấp để xây dựng lại bị sai sót. Tài liệu này chỉ rõ các kế hoạch chia sẻ bí mật mật mã có hai chức năng cơ bản là bảo mật thông điệp và khả năng khôi phục thông điệp.

Chia sẻ bí mật có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu (ví dụ, giá trị bí mật hoặc khóa mật mã) một cách an toàn trong các hệ thống phân tán. Hơn nữa, chia sẻ bí mật là một công nghệ cơ bản để tính toán nhiều bên an toàn có thể được sử dụng để bảo vệ việc xử lý dữ liệu trong một hệ thống phân tán. Để tạo điều kiện sử dụng hiệu quả công nghệ và duy trì khả năng tương tác, ISO / IEC 19592 (tất cả các phần) quy định chia sẻ bí mật và công nghệ liên quan.

CHÚ THÍCH: Phụ lục A liệt kê các số nhận dạng đối tượng được chỉ định cho các cơ chế cơ bản chia sẻ bí mật được quy định trong tài liệu này. Phụ lục B cung cấp các ví dụ bằng số.

Phạm vi

ISO / IEC 19592-2: 2017 quy định các sơ đồ chia sẻ bí mật mật mã.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 19592-1: 2016, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chia sẻ bí mật - Phần 1: Chung

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan