0976.389.199
ISO / IEC 24759:2017 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Yêu cầu kiểm tra đối với các mô-đun mật mã

ISO / IEC 24759:2017 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Yêu cầu kiểm tra đối với các mô-đun mật mã

ISO / IEC 24759:2017 quy định các phương pháp được các phòng thử nghiệm sử dụng để kiểm tra xem mô-đun mật mã có phù hợp với các yêu cầu quy định trong ISO / IEC 19790: 2012 hay không. Các phương pháp được phát triển để cung cấp mức độ khách quan cao trong quá trình thử nghiệm và đảm bảo tính nhất quán giữa các phòng thử nghiệm.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 24759:2017 

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO / IEC 24759:2017 quy định các phương pháp được các phòng thử nghiệm sử dụng để kiểm tra xem mô-đun mật mã có phù hợp với các yêu cầu quy định trong ISO / IEC 19790: 2012 hay không. Các phương pháp được phát triển để cung cấp mức độ khách quan cao trong quá trình thử nghiệm và đảm bảo tính nhất quán giữa các phòng thử nghiệm.

Tài liệu này cũng chỉ rõ các yêu cầu đối với thông tin mà nhà cung cấp cung cấp cho các phòng thử nghiệm làm bằng chứng hỗ trợ để chứng minh sự phù hợp của mô-đun mật mã của họ với các yêu cầu được quy định trong ISO / IEC 19790: 2012.

Các nhà cung cấp có thể sử dụng tài liệu này làm hướng dẫn để cố gắng xác minh xem các mô-đun mật mã của họ có đáp ứng các yêu cầu quy định trong ISO / IEC 19790: 2012 hay không trước khi áp dụng cho phòng thử nghiệm để thử nghiệm.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 19790: 2012, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Yêu cầu bảo mật đối với mô-đun mật mã

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong ISO / IEC 19790:2012 được áp dụng.

Xem preview tiêu chuẩn ISO / IEC 24759:2017

Download tài liệu ISO / IEC 24759:2017 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO / IEC 24759:2017, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia.

Bài viết liên quan