0976.389.199
ISO / IEC 27001: 2013 / COR 1: 2014 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Yêu cầu - Cấu trúc kỹ thuật 1

ISO / IEC 27001: 2013 / COR 1: 2014 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Yêu cầu - Cấu trúc kỹ thuật 1

Phiên bản kỹ thuật 1 đến ISO / IEC 27001: 2013 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, Tiểu ban SC 27, Kỹ thuật bảo mật.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27001:2013 / COR 1:2014

Phiên bản kỹ thuật 1 đến ISO / IEC 27001: 2013 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, Tiểu ban SC 27, Kỹ thuật bảo mật.

Trang 12, Điều A.8.1.1

Thay thế

Điều khiển

Các tài sản gắn liền với thông tin và các phương tiện xử lý thông tin phải được xác định và một bản kiểm kê các tài sản này phải được lập và duy trì.
với

Điều khiển

Thông tin, các tài sản khác gắn liền với thông tin và các phương tiện xử lý thông tin sẽ được xác định và một bản kiểm kê các tài sản này sẽ được lập và duy trì.

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO / IEC 27001:2013 / COR 1:2014

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan