0976.389.199
ISO / IEC 27001: 2013 / COR 2: 2015 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Yêu cầu - Cấu trúc kỹ thuật 2

ISO / IEC 27001: 2013 / COR 2: 2015 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Yêu cầu - Cấu trúc kỹ thuật 2

Đưa ra Tuyên bố về khả năng áp dụng có chứa các biện pháp kiểm soát cần thiết (xem 6.1.3 b) và c)) và lý giải cho các loại tạp chất, cho dù chúng có được thực hiện hay không, và lý do loại trừ các kiểm soát khỏi Phụ lục A

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013 / COR 2: 2015

Trang 4, Điều khoản 6.1.3

Thay thế

Điều khiển
d) đưa ra Tuyên bố về khả năng áp dụng có chứa các biện pháp kiểm soát cần thiết (xem 6.1.3 b) và c)) và lý giải cho các loại tạp chất, cho dù chúng có được thực hiện hay không, và lý do loại trừ các kiểm soát khỏi Phụ lục A
với
Điều khiển
d) đưa ra Tuyên bố về khả năng áp dụng bao gồm:

  • Các biện pháp kiểm soát cần thiết (xem 6.1.3 b) và c))
  • Biện minh cho sự bao gồm của họ
  • Các biện pháp kiểm soát cần thiết có được thực hiện hay không
  • Lý do để loại trừ bất kỳ biện pháp kiểm soát nào trong Phụ lục A.

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013 / COR 2: 2015

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan