0976.389.199
ISO / IEC 27002: 2013 / COR 1: 2014 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành về kiểm soát an toàn thông tin - Phiên bản kỹ thuật 1

ISO / IEC 27002: 2013 / COR 1: 2014 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành về kiểm soát an toàn thông tin - Phiên bản kỹ thuật 1

Phiên bản kỹ thuật 1 đến ISO / IEC 27002: 2013 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, Tiểu ban SC 27, Kỹ thuật bảo mật.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27002: 2013 / COR 1: 2014

Kỹ thuật 1

Phiên bản kỹ thuật 1 đến ISO / IEC 27002: 2013 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, Tiểu ban SC 27, Kỹ thuật bảo mật.

Trang 10, Điều khoản 7.1.2

Thay thế

Hướng dẫn thực hiện
…….
c) trách nhiệm phân loại thông tin và quản lý tài sản của tổ chức liên quan đến thông tin, phương tiện xử lý thông tin và dịch vụ thông tin do nhân viên hoặc nhà thầu xử lý (xem Điều 8)
với
Hướng dẫn thực hiện
…….
c) trách nhiệm đối với việc phân loại thông tin và quản lý thông tin tổ chức, các tài sản khác liên quan đến thông tin, phương tiện xử lý thông tin và dịch vụ thông tin do nhân viên hoặc nhà thầu xử lý (xem Điều 8)

Trang 13, Điều 8.1.1

Thay thế

Điều khiển

Các tài sản gắn liền với thông tin và các phương tiện xử lý thông tin cần được xác định và bản kiểm kê các tài sản này cần được lập và duy trì.
với

Điều khiển

Thông tin, các tài sản khác liên quan đến thông tin và các phương tiện xử lý thông tin cần được xác định và một bản kiểm kê các tài sản này cần được lập và duy trì.

Trang 14, Điều 8.1.3

Thay thế

Hướng dẫn thực hiện

Nhân viên và người dùng bên ngoài sử dụng hoặc có quyền truy cập vào tài sản của tổ chức cần được biết về các yêu cầu bảo mật thông tin đối với tài sản của tổ chức liên quan đến thông tin và các phương tiện và tài nguyên xử lý thông tin.
với

Hướng dẫn thực hiện

Nhân viên và người dùng bên ngoài sử dụng hoặc có quyền truy cập vào tài sản của tổ chức cần được biết về các yêu cầu bảo mật thông tin đối với thông tin của tổ chức, các tài sản khác liên quan đến thông tin, các phương tiện và tài nguyên xử lý thông tin.

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO / IEC 27002: 2013 / COR 1: 2014

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan