0976.389.199
ISO / IEC 27011: 2016 / COR 1: 2018 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành về Kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO / IEC 27002 cho các tổ chức viễn thông - Phiên bản kỹ thuật 1

ISO / IEC 27011: 2016 / COR 1: 2018 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành về Kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO / IEC 27002 cho các tổ chức viễn thông - Phiên bản kỹ thuật 1

Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành về Kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO / IEC 27002 cho các tổ chức viễn thông - KỸ THUẬT CORRIGENDUM 1

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27011: 2016 / COR 1: 2018

Tóm lược

Huyền thoại này sửa lại tiêu đề của điều 8.2.1.

Môn lịch sử

Phiên bản sự giới thiệu  Sự chấp thuận Học nhóm ID duy nhất *
1.0  ITU-T X.1051  2004-07-29 17 11.1002/1000/7286
2.0  ITU-T X.1051 2008-02-13 17 11.1002/1000/9332
3.0 ITU-T X.1051 2016-04-29 17 11.1002 / 1000/12845
3.1 ITU-T X.1051 (2016) Cor. 1 2017-09-06 17 11.1002/1000/13407

LỜI TỰA

Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs). Bộ phận Tiêu chuẩn hóa Viễn thông ITU (ITU-T) là một cơ quan thường trực của ITU. ITU-T chịu trách nhiệm nghiên cứu các câu hỏi kỹ thuật, vận hành và thuế quan và đưa ra các Khuyến nghị về chúng nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa viễn thông trên toàn thế giới.

Hội đồng Tiêu chuẩn hóa Viễn thông Thế giới (WTSA), họp bốn năm một lần, thiết lập các chủ đề cho các nhóm nghiên cứu ITU-T, từ đó đưa ra các Khuyến nghị về các chủ đề này.

Việc phê duyệt các Khuyến nghị của ITU-T được đề cập theo quy trình nêu trong Nghị quyết 1 của WTSA.

Trong một số lĩnh vực công nghệ thông tin nằm trong tầm ngắm của ITU-T, các tiêu chuẩn cần thiết được chuẩn bị trên cơ sở hợp tác với ISO và IEC.

GHI CHÚ

Trong Khuyến nghị này, cụm từ "Quản lý" được sử dụng cho ngắn gọn để chỉ cả cơ quan quản lý viễn thông và cơ quan điều hành được công nhận.

Việc tuân thủ Khuyến nghị này là tự nguyện. Tuy nhiên, Khuyến nghị có thể chứa một số điều khoản bắt buộc (để đảm bảo, ví dụ, khả năng tương tác hoặc khả năng áp dụng) và việc tuân thủ Khuyến nghị đạt được khi tất cả các điều khoản bắt buộc này được đáp ứng. Các từ "sẽ" hoặc một số ngôn ngữ bắt buộc khác như "phải" và các từ tương đương phủ định được sử dụng để diễn đạt các yêu cầu. Việc sử dụng những từ như vậy không cho thấy rằng bất kỳ bên nào cũng phải tuân thủ Khuyến nghị.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ITU chú ý đến khả năng việc thực hành hoặc thực hiện Khuyến nghị này có thể liên quan đến việc sử dụng Quyền sở hữu trí tuệ đã được tuyên bố. ITU không có quan điểm nào liên quan đến bằng chứng, tính hợp lệ hoặc khả năng áp dụng của Quyền sở hữu trí tuệ đã được tuyên bố, cho dù được xác nhận bởi các thành viên ITU hay những người khác bên ngoài quá trình phát triển Đề xuất.

Kể từ ngày phê duyệt Khuyến nghị này, ITU đã không nhận được thông báo về sở hữu trí tuệ, được bảo vệ bởi các bằng sáng chế, có thể được yêu cầu để thực hiện Khuyến nghị này. Tuy nhiên, những người thực hiện được lưu ý rằng thông tin này có thể không đại diện cho thông tin mới nhất và do đó chúng tôi rất khuyến khích tham khảo cơ sở dữ liệu bằng sáng chế TSB

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO / IEC 27011: 2016 / COR 1: 2018

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan