0976.389.199
ISO / IEC 27017: 2015 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành về kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO / IEC 27002 cho các dịch vụ đám mây

ISO / IEC 27017: 2015 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành về kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO / IEC 27002 cho các dịch vụ đám mây

ISO / IEC 27017: 2015 đưa ra các hướng dẫn về kiểm soát an ninh thông tin áp dụng cho việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ đám mây bằng cách cung cấp

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27017:2015

Giới thiệu

Các nguyên tắc có trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế bổ sung và bổ sung cho các hướng dẫn được đưa ra trong ISO / IEC 27002 .

Cụ thể, Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn Quốc tế cung cấp các hướng dẫn hỗ trợ việc thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật thông tin cho các khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Một số nguyên tắc dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây, những người thực hiện các biện pháp kiểm soát và một số nguyên tắc khác dành cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây để hỗ trợ việc triển khai các biện pháp kiểm soát đó. Việc lựa chọn các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin thích hợp và áp dụng hướng dẫn triển khai được cung cấp sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá rủi ro và bất kỳ yêu cầu pháp lý, hợp đồng, quy định hoặc các yêu cầu bảo mật thông tin cụ thể khác trong lĩnh vực đám mây.

1 Phạm vi

Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các hướng dẫn về kiểm soát an toàn thông tin áp dụng cho việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ đám mây bằng cách cung cấp:

- Hướng dẫn thực hiện bổ sung đối với các biện pháp kiểm soát liên quan được quy định trong ISO / IEC 27002
- Các biện pháp kiểm soát bổ sung với hướng dẫn triển khai liên quan cụ thể đến các dịch vụ đám mây

Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế cung cấp các biện pháp kiểm soát và hướng dẫn triển khai cho cả nhà cung cấp dịch vụ đám mây và khách hàng dịch vụ đám mây.

2 Tài liệu tham khảo

Các Khuyến nghị và Tiêu chuẩn Quốc tế sau đây bao gồm các điều khoản, thông qua việc tham khảo trong văn bản này, cấu thành các điều khoản của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế. Tại thời điểm xuất bản, các ấn bản được chỉ định là hợp lệ. Tất cả các Khuyến nghị và Tiêu chuẩn đều có thể được sửa đổi và các bên tham gia các thỏa thuận dựa trên Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn Quốc tế được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng phiên bản mới nhất của các Khuyến nghị và Tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện có hiệu lực. Cục Tiêu chuẩn hóa Viễn thông của ITU duy trì một danh sách các Khuyến nghị ITU-T hiện có hiệu lực.

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO / IEC 27017:2015

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan