0976.389.199
ISO / IEC 27033-2: 2012 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - An ninh mạng - Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an ninh mạng

ISO / IEC 27033-2: 2012 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - An ninh mạng - Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an ninh mạng

ISO / IEC 27033-2: 2012 đưa ra các hướng dẫn cho các tổ chức lập kế hoạch, thiết kế, triển khai và lập tài liệu về an ninh mạng.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27033-2: 2012

ISO / IEC 27033-2 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, Tiểu ban SC 27, Kỹ thuật bảo mật CNTT .

Phiên bản đầu tiên của ISO / IEC 27033-2 này đã hủy bỏ và thay thế ISO / IEC 18028-2: 2006 , đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật.

ISO / IEC 27033 bao gồm các phần sau, dưới tiêu đề chung Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - An ninh mạng :

  • Phần 1: Tổng quan và khái niệm
  • Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an ninh mạng
  • Phần 3: Các kịch bản mạng tham khảo - Các mối đe dọa, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát

Các phần sau đang được chuẩn bị:

- Phần 4: Bảo mật thông tin liên lạc giữa các mạng bằng cổng bảo mật
- Phần 5: Bảo mật thông tin liên lạc giữa các mạng bằng Mạng riêng ảo (VPN)

Bảo mật truy cập mạng IP bằng cách sử dụng không dây sẽ là chủ đề của Phần 6 trong tương lai.

Các phần khác có thể theo sau do công nghệ luôn thay đổi và phát triển trong lĩnh vực an ninh mạng.

Phiên bản đã hiệu chỉnh của ISO / IEC 27033-2: 2012 này sửa lại tiêu đề trên trang bìa và trên trang 1.

1 Phạm vi

Phần này của ISO / IEC 27033 đưa ra các hướng dẫn cho các tổ chức lập kế hoạch, thiết kế, triển khai và lập tài liệu về an ninh mạng.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

  • ISO / IEC 7498 (tất cả các phần) Công nghệ thông tin - Kết nối hệ thống mở - Mô hình tham chiếu cơ bản
  • ISO / IEC 27000: 2009 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Tổng quan và từ vựng
  • ISO / IEC 27001: 2005 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Yêu cầu
  • ISO / IEC 27002: 2005 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành về quản lý an toàn thông tin
  • ISO / IEC 27005: 2011 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý rủi ro an toàn thông tin
  • ISO / IEC 27033-1 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - An ninh mạng - Phần 1: Tổng quan và khái niệm

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO / IEC 27033-2: 2012

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan