0976.389.199
ISO / IEC 27033-5: 2013 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - An ninh mạng - Phần 5: Bảo mật thông tin liên lạc giữa các mạng bằng Mạng riêng ảo (VPN)

ISO / IEC 27033-5: 2013 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - An ninh mạng - Phần 5: Bảo mật thông tin liên lạc giữa các mạng bằng Mạng riêng ảo (VPN)

ISO / IEC 27033-5: 2013 đưa ra hướng dẫn lựa chọn, thực hiện và giám sát các biện pháp kiểm soát kỹ thuật cần thiết để cung cấp bảo mật mạng bằng cách sử dụng kết nối Mạng riêng ảo (VPN) để kết nối các mạng và kết nối người dùng từ xa với mạng.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27033-5: 2013

ISO / IEC 27033 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin , Tiểu ban SC 27, Kỹ thuật bảo mật CNTT .

Phiên bản đầu tiên này hủy bỏ và thay thế ISO / IEC 18028-5: 2006 , đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật.

ISO / IEC 27033 bao gồm các phần sau, dưới tiêu đề chung Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - An ninh mạng :

- Phần 1: Tổng quan và khái niệm
- Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an ninh mạng
- Phần 3: Các kịch bản mạng tham khảo - Các mối đe dọa, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát
- Phần 4: Bảo mật thông tin liên lạc giữa các mạng bằng cổng bảo mật
- Phần 5: Bảo mật thông tin liên lạc giữa các mạng bằng Mạng riêng ảo (VPN)
- Phần 6: Bảo mật truy cập mạng IP không dây

(Lưu ý rằng có thể có các phần khác. Ví dụ về các chủ đề có thể được đề cập trong các phần bao gồm mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng băng thông rộng, lưu trữ web, email Internet và truy cập được định tuyến vào các tổ chức bên thứ ba. Các điều khoản chính của tất cả những phần đó phải là Rủi ro, Kỹ thuật Thiết kế và Vấn đề Kiểm soát.)

1 Phạm vi

Phần này của ISO / IEC 27033 đưa ra các hướng dẫn về việc lựa chọn, thực hiện và giám sát các biện pháp kiểm soát kỹ thuật cần thiết để cung cấp bảo mật mạng bằng cách sử dụng kết nối Mạng riêng ảo (VPN) để kết nối các mạng và kết nối người dùng từ xa với mạng.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

  • ISO / IEC 27001: 2005 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Yêu cầu
  • ISO / IEC 27002: 2005 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành về quản lý an toàn thông tin
  • ISO / IEC 27005: 2011 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý rủi ro an toàn thông tin
  • ISO / IEC 27033-1: 2009 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - An ninh mạng - Phần 1: Tổng quan và khái niệm

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO / IEC 27033-5: 2013

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan