0976.389.199
ISO / IEC 27034-1: 2011 / COR 1: 2014 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Bảo mật ứng dụng - Phần 1: Tổng quan và khái niệm - Kiến thức kỹ thuật 1

ISO / IEC 27034-1: 2011 / COR 1: 2014 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Bảo mật ứng dụng - Phần 1: Tổng quan và khái niệm - Kiến thức kỹ thuật 1

Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Bảo mật ứng dụng - Phần 1: Tổng quan và khái niệm - TỔNG QUAN KỸ THUẬT 1

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27034-1: 2011 / COR 1: 2014

Trang 17, 8.1.2.6.1

Thay thế:

“Tổ chức nên xác định ít nhất một thư viện các biện pháp kiểm soát để bảo mật ứng dụng”

với:

“Tổ chức nên xác định một thư viện các biện pháp kiểm soát để bảo mật ứng dụng”

Trang 17, 8.1.2.6.1

Thay thế:

“Mỗi tập hợp nhận được một nhãn gọi là 'mức độ tin cậy' để thông báo cho người quản lý về mức độ an toàn thu được từ một tập hợp kiểm soát xác định cụ thể"

với:

“Mỗi tập hợp nhận được một nhãn gọi là 'mức độ tin cậy' để thông báo cho các nhà quản lý về mức độ an toàn thu được từ một tập hợp các kiểm soát được xác định cụ thể”

Trang 23, 8.1.2.7.1

Thay thế:

“A) giúp tổ chức xác nhận từng vòng đời ứng dụng của mình bằng cách chỉ định tất cả các quy trình và tác nhân có khả năng liên quan đến bảo mật ứng dụng”

với:

“A) giúp tổ chức xác nhận từng vòng đời ứng dụng của mình bằng cách chỉ định tất cả các hoạt động và tác nhân có khả năng liên quan đến bảo mật ứng dụng”

Trang 53, A.12

Thay Hình A.7 bằng hình sau:

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO / IEC 27034-1: 2011 / COR 1: 2014

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan