ISO / IEC 9798-3:2019 về Kỹ thuật bảo mật CNTT - Xác thực thực thể - Phần 3: Cơ chế sử dụng kỹ thuật chữ ký số

ISO / IEC 9798-3:2019 về Kỹ thuật bảo mật CNTT - Xác thực thực thể - Phần 3: Cơ chế sử dụng kỹ thuật chữ ký số

ISO / IEC 9798-3:2019 chỉ rõ các cơ chế xác thực thực thể sử dụng chữ ký số dựa trên các kỹ thuật bất đối xứng. Chữ ký điện tử được sử dụng để xác minh danh tính của một thực thể. Để hiểu thêm về phạm vi và nội dung của tiêu chuẩn này, hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 9798-3:2019

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO / IEC 9798-3:2019 chỉ rõ các cơ chế xác thực thực thể sử dụng chữ ký số dựa trên các kỹ thuật bất đối xứng. Chữ ký điện tử được sử dụng để xác minh danh tính của một thực thể.

Mười cơ chế được chỉ định trong tài liệu này. Năm cơ chế đầu tiên không liên quan đến bên thứ ba đáng tin cậy trực tuyến và năm cơ chế cuối cùng sử dụng bên thứ ba đáng tin cậy trực tuyến. Trong cả hai loại này, hai cơ chế đạt được xác thực đơn phương và ba cơ chế còn lại đạt được xác thực lẫn nhau.

Phụ lục A xác định các số nhận dạng đối tượng được chỉ định cho các cơ chế xác thực thực thể được chỉ định trong tài liệu này.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 9798-1, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Xác thực thực thể - Phần 1: Chung

ISO / IEC 14888 (tất cả các phần), Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Chữ ký điện tử kèm phụ lục

ISO / IEC 9796 (tất cả các phần), Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Sơ đồ chữ ký số đưa ra khôi phục tin nhắn.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.

3.1

giao dịch nguyên tử

giao dịch không thể được chia thành nhiều giao dịch nhỏ hơn

3.2

người yêu cầu bồi thường

một thực thể là hoặc đại diện cho một cơ quan chính cho các mục đích xác thực

[NGUỒN: ISO / IEC 9798–1: 2010, 3.6, được sửa đổi - Chú thích mục nhập đã bị xóa.]

3,3

chữ ký số

Chữ ký

dữ liệu được nối vào, hoặc chuyển đổi mật mã của đơn vị dữ liệu cho phép người nhận đơn vị dữ liệu xác minh nguồn và tính toàn vẹn của đơn vị dữ liệu

3,4

xác thực thực thể

chứng thực rằng một thực thể là một thực thể được tuyên bố

[NGUỒN: ISO / IEC 9798–1: 2010, 3.14]

3.5

chứng thực lẫn nhau

xác thực thực thể (3.4) cung cấp cho cả hai thực thể sự đảm bảo về danh tính của nhau

[NGUỒN: ISO / IEC 9798–1: 2010, 3.18]

3.6

mã thông báo

một thông báo bao gồm các trường dữ liệu là đầu ra của một hàm mật mã

3.7

bên thứ ba đáng tin cậy

cơ quan an ninh hoặc đại diện của nó, được các tổ chức khác tin cậy liên quan đến các hoạt động liên quan đến bảo mật

[NGUỒN: ISO / IEC 9798–1: 2010, 3.38, được sửa đổi - Chú thích mục nhập đã bị xóa.]

3.8

xác thực đơn phương

xác thực thực thể cung cấp cho một thực thể sự đảm bảo về danh tính của người kia nhưng không phải ngược lại

[NGUỒN: ISO / IEC 9798–1: 2010, 3.39]

3,9

người xác minh

thực thể yêu cầu xác minh danh tính của một thực thể khác. 

Xem preview tiêu chuẩn ISO / IEC 9798-3:2019

Download tài liệu ISO / IEC 9798-3:2019 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO / IEC 9798-3:2019, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia.

 

Bài viết liên quan