0976.389.199
ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 2:2012 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Xác thực thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng chức năng kiểm tra mật mã - Phiên bản kỹ thuật 2

ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 2:2012 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Xác thực thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng chức năng kiểm tra mật mã - Phiên bản kỹ thuật 2

ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 2:2012 có những thay đổi gì?

Tiêu chuẩn ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 2:2012

Phiên bản kỹ thuật 2 đến ISO / IEC 9798-4: 1999 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin , Tiểu ban SC 27, Kỹ thuật bảo mật CNTT.

Trang iv, Lời nói đầu

Thêm văn bản sau vào cuối Lời nói đầu:

Phụ lục B của phần này của ISO / IEC 9798 là quy chuẩn và xác định các số nhận dạng đối tượng.

Trang 2, Khoản 4

Thêm văn bản sau vào cuối Khoản 4:

d) Khóa xác thực bí mật được sử dụng trong việc triển khai bất kỳ cơ chế nào được quy định trong phần này của ISO / IEC 9798 phải khác biệt với các khóa được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

e) Các giá trị kiểm tra mật mã được sử dụng ở nhiều nơi khác nhau trong cơ chế xác thực sẽ không được hoán đổi cho nhau.

CHÚ THÍCH: Điều này có thể được thực thi bằng cách bao gồm các phần tử sau trong chuỗi dữ liệu được sử dụng để tính từng giá trị kiểm tra mật mã:

- Định danh đối tượng được quy định trong Phụ lục B, cụ thể là xác định tiêu chuẩn ISO, số bộ phận và cơ chế xác thực.

- Hằng số xác định duy nhất giá trị kiểm tra mật mã trong cơ chế. Hằng số này có thể bị bỏ qua trong các cơ chế chỉ bao gồm một giá trị kiểm tra mật mã.

Người nhận giá trị kiểm tra mật mã phải xác minh rằng định danh đối tượng và hằng số nhận dạng giá trị kiểm tra mật mã là như mong đợi.

Trang 7, Phụ lục A

Thêm Phụ lục B sau vào sau khi kết thúc Phụ lục A:

PHỤ LỤC B

(quy phạm)

Số nhận dạng đối tượng

Phụ lục này liệt kê các số nhận dạng đối tượng được chỉ định cho các cơ chế được quy định trong phần này của ISO / IEC 9798 .

EntityAuthenticationMechanisms-4    {iso (1) tiêu chuẩn (0) cơ chế xác thực điện tử (9798) 

                                      part4 (4) asn1-module (0) đối tượng-nhận dạng (0)}

THẺ GIẢI THÍCH ĐỊNH NGHĨA :: = BEGIN

- XUẤT KHẨU Tất cả; -

- HÀNG NHẬP KHẨU Không hạn chế; -

OID :: = OBJECT IDENTIFIER - bí danh

- Từ đồng nghĩa -

is9798-4 OID :: = {iso (1) tiêu chuẩn (0) cơ chế xác thực điện tử (9798) part4 (4)}

cơ chế OID :: = {is9798-4 cơ chế (1)}

- cơ chế xác thực đơn phương -

ua-one-pass OID :: = {cơ chế ua-One-pass (1)}

ua-hai-pass OID :: = {cơ chế ua-Two-pass (2)}

- cơ chế xác thực lẫn nhau -

ma-hai-pass OID :: = {cơ chế ma-Two-pass (3)}

ma-ba-pass OID :: = {cơ chế ma-ba-pass (4)}

HẾT - EntityAuthenticationMechanisms-4 -

Tài liệu ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 2:2012 bản pdf

Download tài liệu ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 2:2012 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thay đổi của tiêu chuẩn ISO / IEC 9798-4:1999 / COR 2:2012 mà ISOCERT muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất! 

 

 

Bài viết liên quan