ISO / IEC 9798-4:1999 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Xác thực thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng chức năng kiểm tra mật mã

ISO / IEC 9798-4:1999 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Xác thực thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng chức năng kiểm tra mật mã

ISO / IEC 9798-4:1999 quy định các cơ chế xác thực thực thể bằng cách sử dụng chức năng kiểm tra mật mã. Để hiểu thêm về phạm vi và nội dung của tiêu chuẩn này, hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 9798-4:1999

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO / IEC 9798-4:1999 quy định các cơ chế xác thực thực thể bằng cách sử dụng chức năng kiểm tra mật mã. Hai cơ chế liên quan đến xác thực của một thực thể (xác thực đơn phương), trong khi cơ chế còn lại là cơ chế xác thực lẫn nhau của hai thực thể.

Các cơ chế quy định trong phần này của ISO / IEC 9798 sử dụng các tham số biến thời gian như dấu thời gian, số thứ tự hoặc số ngẫu nhiên, để ngăn thông tin xác thực hợp lệ được chấp nhận sau hoặc nhiều lần.

Nếu dấu thời gian hoặc số thứ tự được sử dụng, cần một lần vượt qua để xác thực đơn phương, trong khi cần hai lần chuyển để đạt được xác thực lẫn nhau. Nếu sử dụng phương pháp thử thách và phản hồi sử dụng số ngẫu nhiên, thì cần hai lần vượt qua để xác thực đơn phương, trong khi ba lần vượt qua được yêu cầu để đạt được xác thực lẫn nhau.

Ví dụ về các chức năng kiểm tra mật mã được nêu trong ISO / IEC 9797.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu quy chuẩn sau đây có các điều khoản mà thông qua việc tham chiếu trong văn bản này, cấu thành các điều khoản của phần này của ISO / IEC 9798. Đối với các tài liệu tham khảo ngày tháng, các sửa đổi tiếp theo hoặc các sửa đổi của bất kỳ ấn phẩm nào trong số này không được áp dụng. Tuy nhiên, các bên tham gia thỏa thuận dựa trên phần này của ISO / IEC 9798 được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của các tài liệu quy chuẩn được chỉ ra dưới đây. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, áp dụng phiên bản mới nhất của tài liệu quy chuẩn được đề cập. Các thành viên của ISO và IEC duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện có hiệu lực.

ISO / IEC 9797 (tất cả các phần), Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Mã xác thực tin nhắn (MAC).

ISO / IEC 9798-1: 1997, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Xác thực thực thể - Phần 1: Chung.

Xem preview tiêu chuẩn ISO / IEC 9798-4:1999

Download tài liệu ISO / IEC 9798-4:1999 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO / IEC 9798-4:1999, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia. 

 

Bài viết liên quan