0976.389.199
ISO standard 9001 - Thuật ngữ tiếng Anh thường gặp

ISO standard 9001 - Thuật ngữ tiếng Anh thường gặp

Trong ISO standard 9001 có nhiều thuật ngữ bằng tiếng Anh bạn cần nắm được để sử dụng tham khảo các tiêu chuẩn ISO 9001 cũng như trong các cuộc đánh giá. ISOCERT cung cấp thêm phiên bản tiếng Trung Quốc để đối chiếu.

ISO standard 9001 - Tiêu chuẩn ISO 9001 - ISO 9001 标准

ISO standard 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Để được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001, một tổ chức phải tuân theo các yêu cầu được quy định trong Tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn này được các tổ chức sử dụng để chứng minh khả năng của họ trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định cũng như để chứng minh sự cải tiến liên tục.

ISO 9001 is the international standard for a quality management system (“QMS”).  In order to be certified to the ISO 9001 standard, a company must follow the requirements set forth in the ISO 9001 Standard. The standard is used by organizations to demonstrate their ability to consistently provide products and services that meet customer and regulatory requirements and to demonstrate continuous improvement.

ISO9001 标准是国际标被称为质量管理体系 (QMS)。为了获取 ISO9001标准认证组织必须遵守 ISO9001标准所规定的条款。组织使用了该标准为了证明可以提供产品及服务一致的能力并且满足客户及法律的要求,也为了证明持续改进。

Có một số tài liệu khác nhau trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000, nhưng ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất (ISO standard 9001) trong bộ 9000 yêu cầu chứng nhận. Thông thường, hầu hết các tổ chức sẽ thực hiện đánh giá để được cấp chứng nhận ISO 9001. Phạm vi của QMS cũng có thể được điều chỉnh để cải thiện hiệu suất tại một cơ sở hoặc bộ phận cụ thể. Phiên bản hiện tại là ISO 9001:2015, được xuất bản vào tháng 9 năm 2015.

Standard 9001 - Tiêu chuẩn 9001 - 9001标准

Standard 9001 hay Tiêu chuẩn 9001 thường được gọi là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng phổ biến. “Phổ biến” nghĩa là nó được áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể mọi quy mô, lĩnh vực hay sản phẩm hoặc dịch vụ. Tiêu chuẩn 9001 phù hợp áp dụng với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cơ quan nhà nước. Do dù phạm vi hoạt động của tổ chức là gì, tiêu chuẩn 9001 đều cung cấp các yêu cầu đối với nhiều chức năng hoạt động cơ bản cần thiết lập tại bất kỳ bộ phận nào trong tổ chức.

Standard 9001 is often referred to as the popular quality management system standard. “Popular” means that it applies to any organization, regardless of size, sector, or product or service. The 9001 standard is suitable for business, manufacturing, and government. Whatever the scope of an organization's operations, the 9001 standard provides requirements for many of the basic operational functions that need to be established in any part of the organization.

9001标准被称为通用管理体系标准。 “通用”意味着它适用于任何组织,无论其规模、产品或服务如何。它也适用于商业企业、公共行政和政府部门。无论组织的活动范围是什么,9001标准都提供了您需要在任何部门的质量管理体系中建立的许多基本功能的要求。

ISO 9001 6.3 - Điều khoản 6.3 - 第 6.3条款:变更的策划

ISO 9001 6.3 là điều khoản 6.3 - Hoạch định các thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 9001 là một điều khoản rất quan trọng, vì bất kỳ điều gì thay đổi trong tổ chức đều có ảnh hưởng đến mọi hoạt động về sau. 

Điều khoản 6.3 - Hoạch định các thay đổi trong ISO 9001:2015 yêu cầu các thay đổi phải được “tiến hành theo kế hoạch” khi tổ chức thiết lập nhu cầu thay đổi đối với Hệ thống quản lý doanh nghiệp.

Khi hoạch định các thay đổi, tổ chức phải xem xét:

  • Tại sao cần phải thay đổi và hậu quả tiềm ẩn (cả tích cực và tiêu cực,)
  • Duy trì tính toàn vẹn của hệ thống quản lý,
  • Yêu cầu về tài nguyên,
  • Phân bổ trách nhiệm và quyền hạn hoặc phân bổ lại (tạm thời hoặc bằng cách khác.)

ISO 9001 6.3 is clause 6.3 - Planning for changes in ISO 9001 is a very important provision, as any change in the organization has an impact on all future operations.

Clause 6.3 - Planning of changes in ISO 9001 requires changes to be “carried out in a planned manner,” when the organization establishes the need for changes to the Business Management System.

ISO 9001 6.3 是第 6.3条款:变更的策划。 在ISO 9001 中变更是一项非常重要的规定,因为组织中的任何变更都会对所有未来运营产生影响。6.3条款在ISO 9001:2015 中要求当组织确定需要变更企业管理体系时,变更必须“按计划完成”。

ISO 9001 TS 16949

ISO 9001 TS 16949 là 02 tiêu chuẩn có sự khác nhau được phân biệt như sau:

ISO 9001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, trong khi ISO/TS 16949 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho ngành ô tô. Cả hai đều là những tiêu chuẩn quan trọng giúp đảm bảo chất lượng trong sản xuất.

  • ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 để thể hiện cam kết về chất lượng và cải tiến hoạt động của mình.
  • ISO/TS 16949 là một đặc tả kỹ thuật được xây dựng dựa trên ISO 9001 và bổ sung thêm các yêu cầu cụ thể cho ngành công nghiệp ô tô. Thông số kỹ thuật này được sử dụng bởi các nhà cung cấp linh kiện và hệ thống ô tô trên toàn thế giới.

ISO 9001 TS 16949 is two different standards, distinguished as follows:

ISO 9001 is a quality management system standard, while ISO/TS 16949 is an automotive industry-specific quality management system standard. Both are important standards that help ensure quality in manufacturing.

  • ISO 9001 is an international standard that specifies requirements for quality management systems (QMS). Organizations use the ISO 9001 standard to demonstrate their commitment to quality and to improve their operations.
  • ISO/TS 16949 is a technical specification that builds on ISO 9001 and adds additional requirements specific to the automotive industry. This specification is used by suppliers of automotive components and systems worldwide.

ISO 9001 TS 16949是02个不同的标准,分别如下:

ISO9001是质量管理体系标准,而ISO/TS16949是专门针对汽车行业的质量管理体系标准。两者都是有助于确保生产质量的重要标准。

  • ISO9001是一项国际标准,规定了质量管理体系(QMS)的要求。组织使用 ISO9001标准来证明他们对质量和改进的承诺。
  • ISO/TS16949是建立在ISO9001基础上并增加了汽车行业特定要求的规范。该规范被全球汽车系统和零部件供应商使用。

5s iso 9001 - Thực hành vệ sinh tốt trong iso 9001 - 养成良好的卫生习惯

5s iso 9001 là sự kết hợp tuyệt vời cho tổ chức khi sử dụng phương pháp sắp xếp mọi thứ theo thứ tự phù hợp với các tiêu chuẩn QMS trong tổ chức.

Áp dụng 5S là một cách để triển khai các điều khoản 7.1.3 và 7.1.4 của ISO 9001:2015, trong đó đề cập đến Cơ sở hạ tầng và Môi trường cho Hoạt động của các Quy trình. Theo điều khoản 7.1.3, cơ sở hạ tầng cần thiết để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ phải được duy trì. Ngoài ra, việc bảo trì có thể được đảm bảo thông qua việc tuân theo các thông lệ tốt trong khi vận hành và giữ cho cơ sở hạ tầng cũng như môi trường xung quanh sạch sẽ. Ví dụ, việc tích tụ các mảnh vụn và bụi bẩn từ các quy trình sản xuất và bụi trên các cơ sở hạ tầng có thể tạo ra nhiệt độ quá cao và làm hỏng các thiết bị quan trọng.

Applying 5S is a way of implementing ISO 9001:2015 clauses 7.1.3 and 7.1.4, which address Infrastructure and Environment for the Operation of Processes. According to clause 7.1.3, the infrastructure required to produce a product or provide a service should be maintained. Maintenance can be additionally ensured through following good practices while operating and keeping infrastructure and its surroundings clean. For example, the build-up of debris and dirt from production processes, and dust on facilities can generate excessive heat and the breakdown of critical equipment.

采用 5S 是实施 ISO 9001:2015 条款 7.1.3 和 7.1.4 的一种方式,这些条款涉及流程运行的基础设施和环境。根据第 7.1.3 条,必须维护生产产品或提供服务所必需的基础设施。此外,可以通过遵循良好的操作规范并保持基础设施和环境清洁来确保维护。例如,制造过程中积累的碎屑和污垢以及基础设施上的灰尘会产生过热并损坏关键设备。

Management iso 9001 - Quản lý trong ISO 9001 - 管理ISO 9001

Management iso 9001 - Quản lý trong ISO 9001 được định nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn để chứng minh khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định.

Management iso 9001 is defined as the international standard that specifies requirements for a quality management system (QMS). Organizations use the standard to demonstrate the ability to consistently provide products and services that meet customer and regulatory requirements.

ISO9001中的管理被定义为国际标准,规定了质量管理体系(QMS)的要求。组织使用标准来证明他们有能力始终如一地提供满足客户和法规要求的产品和服务。

Audit ISO 9000 - Đánh giá ISO 9000 - ISO9000审核

Audit ISO 9000 nghĩa là trong ISO 9000, đánh giá là một quy trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để thu thập bằng chứng và đánh giá nó một cách khách quan nhằm xác định mức độ đáp ứng hay đơn giản là các tiêu chí đánh giá; một cuộc đánh giá là phương tiện để thiết lập mức độ mà hiệu suất đáp ứng các mục tiêu cho hiệu suất đó.

Đánh giá chất lượng là đánh giá xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu chất lượng. Do đó, đánh giá chất lượng sẽ kiểm tra độc lập các quy trình, sản phẩm và dịch vụ để xác định xem chúng có đáp ứng các yêu cầu được chỉ định cho các đặc tính vốn có của chúng hay không, ví dụ: kích thước, chức năng, an toàn và sự đáp ứng. Do đó, đánh giá chất lượng có thể được gọi là đánh giá quy trình, đánh giá sản phẩm, đánh giá dịch vụ hoặc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

Audit ISO 9000 define that in ISO 9000, an audit as a systematic, independent and documented process for obtaining objective evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled or put simply; an audit is a means to establish the extent to which performance meets the objectives for that performance.

A quality audit is an audit which determines the extent to which quality requirements are fulfilled. A quality audit will therefore independently examine processes, products and services to determine if they fulfill requirements specified for their inherent characteristics e.g. dimensions, functionality, safety and responsiveness. Quality audits may therefore be referred to as process audits, product audits, service audits or quality management system audits.

审核ISO9000定义在 ISO 9000 中,审计是一个系统的、独立的和文件化的过程,用于获取客观证据并对其进行客观评估,以确定审计标准的满足程度或简单地说;审计是确定绩效在多大程度上满足该绩效目标的一种手段。
质量审核是确定满足质量要求的程度的审核。因此,质量审核将独立检查流程、产品和服务,以确定它们是否满足为其固有特性规定的要求,例如:尺寸、功能、安全性和响应能力。因此,质量审核可称为过程审核、产品审核、服务审核或质量管理体系审核。

ISO 9001 international - quốc tế - 国际

ISO 9001 international là câu hỏi mọi người thường đặt ra đây có phải tiêu chuẩn quốc tế không? Được công nhận ở những khu vực và quốc gia nào?

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa. Các tiêu chuẩn ISO được quốc tế công nhận và các cơ quan thành viên ISO tồn tại ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới.

Có lẽ tiêu chuẩn ISO nổi tiếng nhất là ISO 9001, tiêu chuẩn toàn cầu về hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế, có nghĩa là các tổ chức ở mọi nơi trên thế giới phải đáp ứng các yêu cầu giống nhau để đạt được chứng nhận ISO 9001. Bản thân tổ chức ISO tuyên bố rằng có hơn một triệu công ty ở hơn 170 quốc gia được chứng nhận ISO 9001. Điều này có nghĩa là tiêu chuẩn ISO 9001 được sử dụng ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.

ISO is the international organisation for standardisation. ISO standards are recognised internationally, and ISO member bodies exist in most countries worldwide.

Probably the best-known ISO standard is ISO 9001, the global standard for quality management systems. ISO 9001 is an international standard, which means that organisations in every corner of the globe must meet the same requirements in order to achieve ISO 9001 certification.

ISO itself claims that over a million companies in more than 170 countries are certified to ISO 9001. This means that the ISO 9001 standard is used in almost every single country on Earth.

ISO 是国际标准化组织。 ISO 标准在国际上得到认可,并且 ISO 成员机构存在于全球大多数国家/地区。 最著名的 ISO 标准可能是 ISO 9001,这是质量管理体系的全球标准。 ISO 9001 是一项国际标准,这意味着全球每个角落的组织都必须满足相同的要求才能获得 ISO 9001 认证。ISO 本身声称 170 多个国家/地区的超过 100 万家公司已通过 ISO 9001 认证。这意味着 ISO 9001 标准几乎在地球上的每个国家/地区都使用。

Tham khảo thêm các dịch vụ mà ISOCERT cung cấp:

Tin tức liên quan

icon zalo
ajax-loader