0976.389.199
ISO / TS 12911: 2012 - Khung cho hướng dẫn về Mô hình thông tin công trình (BIM)

ISO / TS 12911: 2012 - Khung cho hướng dẫn về Mô hình thông tin công trình (BIM)

ISO / TS 12911: 2012 thiết lập một khuôn khổ để cung cấp các thông số kỹ thuật cho việc vận hành mô hình thông tin tòa nhà (BIM).

Phạm vi

ISO / TS 12911: 2012 thiết lập một khuôn khổ để cung cấp các thông số kỹ thuật cho việc vận hành mô hình thông tin tòa nhà (BIM).

Nó có thể áp dụng cho bất kỳ phạm vi mô hình hóa tòa nhà và cơ sở vật chất liên quan đến tòa nhà, từ danh mục tài sản tại một địa điểm hoặc nhiều địa điểm, đến các tài sản tại một tòa nhà nhỏ và tại bất kỳ hệ thống cấu thành, hệ thống con, thành phần hoặc yếu tố nào. Nó có thể áp dụng cho bất kỳ loại tài sản nào, bao gồm hầu hết cơ sở hạ tầng và công trình công cộng, thiết bị và vật liệu. Các quy trình BIM có thể áp dụng trong toàn bộ vòng đời của danh mục đầu tư, cơ sở hoặc thành phần, có thể kéo dài từ khi bắt đầu sử dụng cho đến khi kết thúc sử dụng. Người sử dụng chính của khung là người quản lý thông tin, người sử dụng khung để hỗ trợ việc cấu trúc tài liệu hướng dẫn BIM cấp quốc tế, quốc gia - dự án hoặc cấp cơ sở. Khung cũng có thể được sử dụng cho hướng dẫn BIM do các nhà cung cấp ứng dụng cung cấp.

Tài liệu tham khảo 

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 6707-1, Xây dựng và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung

ISO 29481-1: 2010, Mô hình hóa thông tin tòa nhà - Sổ tay cung cấp thông tin - Phần 1: Phương pháp và định dạng

Nội dung PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Bài viết liên quan