0976.389.199
ISO/IEC 15408-3:2008 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT - Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn

ISO/IEC 15408-3:2008 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT - Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn

Tiêu chuẩn này định nghĩa các yêu cầu đảm bảo cho bộ tiêu chuẩn.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này định nghĩa các yêu cầu đảm bảo cho bộ tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này gồm các mức đảm bảo đánh giá (EAL) dùng để xác định một cấp độ đo lường đảm bảo cho các TOE thành phần; các gói đảm bảo tổng hợp (CAP) dùng để xác định một cấp độ đo lường mức đảm bảo cho các TOE tổng hợp; các thành phần đảm bảo riêng biệt dùng cho việc tổng hợp các mức đảm bảo và các gói, và các tiêu chí đánh giá cho các PP và ST.

Tài liệu viện dẫn

Tài liệu viện dẫn sau đây không thể thiếu được khi áp dụng tài liệu tiêu chuẩn này:

TCVN 8709-1, “Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT - Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát”.

TCVN 8709-2, “Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT - Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn”.

Nội dung tiêu chuẩn PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

ISO/IEC 15408-3:2008 hoàn toàn tương đương TCVN 8709-3:2011

TCVN 8709-3:2011 do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan