0976.389.199
ISO/IEC 15946-1 : 2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Đại cương

ISO/IEC 15946-1 : 2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Đại cương

ISO / IEC 15946-1: 2016 mô tả nền tảng toán học và các kỹ thuật chung cần thiết để thực hiện các cơ chế mật mã đường cong elip được định nghĩa trong ISO / IEC 15946‑5, ISO / IEC 9796‑3, ISO / IEC 11770‑3, ISO / IEC 14888 ‑3, ISO / IEC 18033‑2 và các tiêu chuẩn ISO / IEC khác.

Phạm vi

ISO / IEC 15946-1: 2016 mô tả nền tảng toán học và các kỹ thuật chung cần thiết để thực hiện các cơ chế mật mã đường cong elip được định nghĩa trong ISO / IEC 15946‑5, ISO / IEC 9796‑3, ISO / IEC 11770‑3, ISO / IEC 14888 ‑3, ISO / IEC 18033‑2 và các tiêu chuẩn ISO / IEC khác.

ISO / IEC 15946-1: 2016 không chỉ rõ việc thực hiện các kỹ thuật mà nó xác định. Ví dụ, nó không chỉ định biểu diễn cơ sở được sử dụng khi đường cong elliptic được xác định trên một trường hữu hạn của đặc trưng hai. Do đó, khả năng tương tác của các sản phẩm tuân thủ ISO / IEC 15946-1: 2016 sẽ không được đảm bảo.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với những tài liệu viện dẫn có năm công bố, thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố, thì áp dụng phiên bản mới nhất (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung).

TCVN 12852-5:2020 (ISO/IEC 15946-5), Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 5: Sinh đường cong elliptic.

Nội dung tiêu chuẩn PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan