0976.389.199
ISO/IEC 15946-1 : 2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Đại cương

ISO/IEC 15946-1 : 2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Đại cương

Tài liệu này có bản chất chung và cung cấp các định nghĩa áp dụng trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 18033.

Giới thiệu

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 18033 quy định các hệ thống mã hóa nhằm mục đích bảo mật dữ liệu. Việc bao gồm các hệ thống mã hóa trong tài liệu này nhằm thúc đẩy việc sử dụng chúng như là phản ánh tình trạng hiện tại của các hệ thống mã hóa.

Mục đích chính của hệ thống mã hóa là bảo vệ tính bí mật của dữ liệu được lưu trữ hoặc truyền đi. Một thuật toán mã hóa được áp dụng cho dữ liệu (thường được gọi là bản rõ) để mang lại dữ liệu được mã hóa (hoặc bản mã). Quá trình này được gọi là mã hóa. Thuật toán mã hóa nên được thiết kế sao cho bản mã không mang lại thông tin nào về bản rõ ngoại trừ, có lẽ, độ dài của nó. Liên kết với mọi thuật toán mã hóa là một thuật toán giải mã tương ứng, biến bản mã trở lại bản rõ ban đầu của nó.

Hệ thống mã hóa hoạt động cùng với một khóa. Trong hệ thống mã hóa đối xứng, cùng một khóa được sử dụng trong cả thuật toán mã hóa và giải mã. Trong hệ thống mã hóa không đối xứng, các khóa khác nhau nhưng có liên quan được sử dụng để mã hóa và giải mã. ISO / IEC 18033-2 và ISO / IEC 18033-5 tập trung vào hai lớp khác nhau của hệ thống mã hóa bất đối xứng, được gọi là hệ thống mã hóa bất đối xứng thông thường (hoặc chỉ là hệ thống mã hóa bất đối xứng) và hệ thống mã hóa dựa trên danh tính. ISO / IEC 18033-3 và ISO / IEC 18033-4 tập trung vào hai lớp khác nhau của hệ thống mã hóa đối xứng, được gọi là mật mã khối và mật mã dòng. ISO / IEC 18033-6 tập trung vào một loại hệ thống mã hóa cụ thể được gọi là đồng hình.

Phạm vi

Tài liệu này có bản chất chung và cung cấp các định nghĩa áp dụng trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 18033.

Nó giới thiệu bản chất của mã hóa và mô tả các khía cạnh chung nhất định của việc sử dụng và các thuộc tính của nó.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 18033-2, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 2: Mật mã không đối xứng

ISO / IEC 18033-3, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 3: Mật mã khối

ISO / IEC 18033-4, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 4: Mật mã dòng

ISO / IEC 18033-5, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 5: Mật mã dựa trên nhận dạng

ISO / IEC 18033-6, Kỹ thuật bảo mật CNTT - Thuật toán mã hóa - Phần 6: Mã hóa đồng hình

ISO / IEC 18033-7, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Thuật toán mã hóa - Phần 7: Mật mã khối có thể tinh chỉnh

Nội dung tiêu chuẩn PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan