ISO/IEC 18014-3:2009 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Dịch vụ đóng dấu thời gian - Phần 3: Cơ chế sản xuất mã thông báo liên kết

ISO/IEC 18014-3:2009 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Dịch vụ đóng dấu thời gian - Phần 3: Cơ chế sản xuất mã thông báo liên kết

ISO / IEC 18014-1 cung cấp một khuôn khổ chung cho việc cung cấp các dịch vụ ghi dấu thời gian. Phần này của ISO / IEC 18014 chỉ định các cơ chế tạo ra mã thông báo được liên kết, tức là mã thông báo dấu thời gian có liên quan hoặc “được liên kết” với các mã thông báo dấu thời gian khác được tạo ra bằng các phương pháp và quy trình được mô tả trong tài liệu này. Cơ quan đóng dấu thời gian (TSA) có thể sử dụng các phương pháp và quy trình được mô tả trong tài liệu này để cung cấp ràng buộc mật mã an toàn, có thể xác minh giữa một thời điểm nhất định và các giá trị dữ liệu, theo cách tăng cường bảo mật của mã thông báo kết quả.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này:

- Mô tả mô hình chung cho các dịch vụ cấp tem thời gian tạo thẻ liên kết,

- Mô tả các thành phần cơ bản để xây dựng dịch vụ cấp tem thời gian tạo thẻ liên kết,

- Xác định cấu trúc dữ liệu tương tác với dịch vụ cấp tem thời gian tạo thẻ liên kết,

- Mô tả các trường hợp cụ thể của dịch vụ cấp tem thời gian tạo thẻ liên kết, và

- Xác định giao thức được sử dụng bởi dịch vụ cấp tem thời gian tạo thẻ liên kết nhằm mục đích gia hạn thẻ liên kết với các giá trị công bố.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 7818-1:2007 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Dịch vụ cấp tem thời gian - Phần 1: Khung tổng quát.

ISO/IEC 10118 (tất cả các phần), Information technology - Security techniques - Hash-functions (Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Các hàm băm)

Nội dung tiêu chuẩn PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

ISO/IEC 18014 - 3:2009 hoàn toàn tương đương với TCVN 7818-3:2010.

TCVN 7818-3:2010 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC1/SC27 “Kỹ thuật mật mã" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 7818 gồm 3 phần:

- TCVN 7818-1:2007 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Dịch vụ cấp tem thời gian, phần 1: Khung tổng quát.

- TCVN 7818-2:2007 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Dịch vụ cấp tem thời gian, phần 2: Cơ chế token độc lập.

- TCVN 7818-3:2010 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Dịch vụ cấp tem thời gian, phần 3: Cơ chế tạo thẻ liên kết.

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan