0976.389.199
ISO/IEC JTC 1 - Công nghệ thông tin

ISO/IEC JTC 1 - Công nghệ thông tin

Hiện nay, với hơn ba nghìn tiêu chuẩn ISO/IEC đã xuất bản được phát triển bởi các Ủy ban của JTC 1 và 22 tiểu ban của nó, JTC 1 đã tạo ra tác động rất lớn đến ngành công nghiệp CNTT-TT trên toàn thế giới.

ISO/IEC JTC 1 - Ủy ban kỹ thuật ISO/IEC JTC 1 - Công nghệ thông tin 

Giới thiệu chung 

JTC 1 là môi trường phát triển tiêu chuẩn, nơi các chuyên gia cùng nhau phát triển các tiêu chuẩn Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) trên toàn thế giới cho các ứng dụng kinh doanh và tiêu dùng.

Ngoài ra, JTC 1 còn cung cấp môi trường phê duyệt tiêu chuẩn để tích hợp các công nghệ ICT đa dạng và phức tạp. Các tiêu chuẩn này dựa trên các công nghệ cơ sở hạ tầng cốt lõi được phát triển bởi các trung tâm chuyên môn của JTC 1 được bổ sung bởi các thông số kỹ thuật được phát triển trong các tổ chức khác.

Thành tựu

Kể từ khi thành lập vào năm 1987, JTC 1 đã mang lại một số tiêu chuẩn CNTT-TT rất thành công và phù hợp trong các lĩnh vực đa phương tiện (ví dụ: MPEG), thẻ IC ("thẻ thông minh"), bảo mật CNTT-TT, truy vấn cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình như các bộ ký tự, chỉ một vài tên.

Hiện đã có báo cáo cuối cùng của Nhóm Nghiên cứu JTC 1 về Điện toán Đám mây (SGCC). Báo cáo được chuẩn bị bởi JTC 1 / SC 38 (Các nền tảng và dịch vụ ứng dụng phân tán) xác định công việc trong tương lai của JTC 1 / SC 38 trong lĩnh vực Điện toán đám mây và cung cấp cơ sở để JTC 1 / SC 38 làm việc với các công ty con JTC1 có liên quan khác các ủy ban và với các nhóm trong các tổ chức phát triển tiêu chuẩn khác.

Hiện nay, có 3236 tiêu chuẩn ISO/IEC đã được công bố được phát triển bởi các Ủy ban của JTC 1, bao gồm khoảng 4500 chuyên gia kỹ thuật đã đăng ký từ khắp nơi trên thế giới. Trang này cũng bao gồm thông tin về phạm vi, thành viên, các tiêu chuẩn được công bố, chương trình làm việc, kế hoạch kinh doanh, cơ cấu ủy ban và các cuộc họp.

Phạm vi 

Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 

Số tiêu chuẩn đã xuất bản

 

Tiêu chuẩn đang phát triển

Thành viên

Quan sát viên

3297*

Liên quan đến các Ủy ban kỹ thuật và Tiểu ban

(Trong đó 510 thuộc trách nhiệm trực tiếp của ISO/IEC JTC 1)

 

545*

Liên quan đến các Ủy ban kỹ thuật và Tiểu ban

(Trong đó 33 thuộc trách nhiệm trực tiếp của ISO/IEC JTC 1)

 

35

 

65

Cấu trúc

Ủy ban kỹ thuật ISO/IEC JTC 1 bao gồm 22 tiểu ban (SC):

 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 2: Bộ ký tự được mã hóa
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 6: Viễn thông và trao đổi thông tin giữa các hệ thống
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 7: Kỹ thuật phần mềm và hệ thống
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 17: Thẻ và thiết bị bảo mật để nhận dạng cá nhân 
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 22: Ngôn ngữ lập trình, môi trường của chúng và giao diện phần mềm hệ thống
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 23: Phương tiện được ghi lại bằng kỹ thuật số để trao đổi và lưu trữ thông tin
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 24: Đồ họa máy tính, xử lý hình ảnh và biểu diễn dữ liệu môi trường
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 25: Kết nối thiết bị công nghệ thông tin
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 27: Bảo mật thông tin, an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 28: Thiết bị văn phòng
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 29: Mã hóa thông tin âm thanh, hình ảnh, đa phương tiện và siêu phương tiện
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 31: Kỹ thuật nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 32: Quản lý và trao đổi dữ liệu
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 34: Mô tả tài liệu và ngôn ngữ xử lý
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 35: Giao diện người dùng
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 36: Công nghệ thông tin phục vụ học tập, giáo dục và đào tạo
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 37: Sinh trắc học
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 38: Điện toán đám mây và các nền tảng phân tán
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 39: Tính bền vững, CNTT và trung tâm dữ liệu
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 40: Quản lý dịch vụ CNTT và quản trị CNTT
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 41: Internet vạn vật và song sinh kỹ thuật số
 • Tiểu ban ISO/IEC JTC 1/SC 42: Trí tuệ nhân tạo

 

Bài viết liên quan