0976.389.199
ISO/IEC TR 15443-1:2012 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin - Phần 1: Giới thiệu và khái niệm

ISO/IEC TR 15443-1:2012 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin - Phần 1: Giới thiệu và khái niệm

Tiêu chuẩn này cung cấp các thuật ngữ và thiết lập một tập hợp các khái niệm và mối quan hệ giữa chúng đã được khái quát và tổ chức lại.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này cung cấp các thuật ngữ và thiết lập một tập hợp các khái niệm và mối quan hệ giữa chúng đã được khái quát và tổ chức lại để hiểu rõ về việc đảm bảo an toàn công nghệ thông tin, nhờ đó tạo ra được một cơ sở để chia sẻ hiểu biết về các khái niệm và nguyên tắc trọng tâm của bộ tiêu chuẩn này qua cộng đồng người dùng. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp thông tin cơ bản cho người sử dụng của tiêu chuẩn TCVN 11778-2:2017.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Với những tài liệu viện ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Với những tài liệu không ghi rõ ngày tháng, áp dụng lần phiên bản mới nhất (bao gồm tất cả các sửa đổi).

ISO/IEC TR 15026-1:2010 Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 1: Concepts and vocabulary (Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Đảm bảo hệ thống và phần mềm - Phần 1: Khái niệm và từ vựng).

TCVN ISO/IEC 17000:2007 Đánh giá sự phù hợp - Từ vựng và các nguyên tắc chung.

Nội dung tiêu chuẩn PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

TCVN 11778-1:2017 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO/IEC TR 15443-1:2012 Information technology - Security techniques - Security assurance framework - Part 1: Introduction and concepts.

TCVN 11778-1:2017 do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan